Uchwała Nr XXIII/212/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 sierpnia 2012 roku w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl z dnia 12 września 2012 r., poz. 3655)

Uchwała Nr XXVI/241/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Publikacja: Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 10 stycznia 2013 r., poz. 376)

Uchwała Nr III/18/2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 15 grudnia 2014 roku, poz. 6494) - moc obowiązująca od 1 stycznia 2015 roku, utrata mocy obowiązującej z dniem 1 stycznia 2018 roku na podstawie uchwały Nr XLIII/366/2017

Uchwała Nr XLIII/366/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności  (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 14 grudnia 2017 roku, poz. 7134) - moc obowiązująca od dnia 1 stycznia 2018 roku

Utrata mocy uchwałą Nr VII/69/2019

Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 7 maja 2019r., poz. 3504 - data wejścia w życie z dniem 1 czerwca 2019r.). Zmieniona uchwałą Nr XVII/183/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku.

Uchwała Nr XIII/138/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/69/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunanymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 9 grudnia 2019 roku, poz. 8524, wejście w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku).

Zawiadomienie Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach znak: WA-410/XXXIII/1/2019 z dnia 23.12.2019r. o wszczęciu postępowania nadzorczego

Uchwała Nr 526/XXXIII/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Uchwały Nr XIII/138/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/69/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała Nr XVII/183/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/69/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 kwietnia 2019r., zmienionej uchwałą Rady Miasta Radzionków nr XIII/138/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 11 maja 2020 roku, poz. 3875)

Uchwała Nr XXII/173/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 4 czerwca 2016 roku, poz. 3097- moc obowiązująca od 1 sierpnia 2016 r.)  

Uchwała Nr XXXVIII/307/2017 z dnia 3 sierpnia 2017 roku w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 10 sierpnia 2017 roku, poz. 4502)

Uchwała Nr XXII/174/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 4 czerwca 2016 roku, poz. 3098- moc obowiązująca od 1 sierpnia 2016 r.)

Uchwała Nr XXXVIII/308/2017 z dnia 3.08.2017r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/174/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 maja 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 10 sierpnia 2017 roku, poz. 4503)

Uchwała Nr XXII/175/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 4 czerwca 2016 roku, poz. 3099 - moc obowiązująca od 1 sierpnia 2016 r.)

Uchwała Nr XXII/176/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 4 czerwca 2016 roku, poz. 3100 - moc obowiązująca od 1 sierpnia 2016 r.)

Uchwała Nr 188/XIV/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 czerwca 2016 roku stwierdzająca naruszenie prawa w paragrafie 5 uchwały. 

Uchwała Nr XXII/177/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 4 czerwca 2016 roku, poz. 3101 - moc obowiązująca od 1 sierpnia 2016 r.)  - utrata mocy obowiązującej z dniem 1 stycznia 2018 roku na popdstawie uchwały Nr XLIII/367/2017

Uchwała Nr 189/XIV/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 czerwca 2016 roku stwierdzająca naruszenie prawa w paragrafie 3 uchwały.

Uchwała Nr XXII/178/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 4 czerwca 2016 roku, poz. 3102 -  moc obowiązująca od 1 sierpnia 2016 r.)

Uchwała Nr 190/XIV/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 czerwca 2016 roku stwierdzająca naruszenie prawa w paragrafie 7 uchwały.