Zamelduj się na pobyt stały lub czasowy

Zmieniasz miejsce zamieszkania? A może wracasz z zagranicy i nie masz meldunku w Polsce? Pamiętaj, żeby się zameldować. Sprawdź, jak to zrobić.

Kiedy się zameldować

  • jeśli mieszkasz pod konkretnym adresem i chcesz tam mieszkać na stałe - zamelduj się tam na pobyt stały,
  • jeśli tymczasowo mieszkasz pod innym adresem niż adres twojego zameldowania i chcesz tam mieszkać dłużej niż 3 miesiące (ale nie chcesz zmieniać obecnego adresu zameldowania) - zamelduj się tam na pobyt czasowy, 
  • zamelduj się najpóźniej w 30. dniu od przybycia do tego miejsca.

Równocześnie możesz mieć jedno miejsce pobytu stałego i jedno miejsce pobytu czasowego.
Jeśli jesteś obywatelem Polski i twoje dziecko urodziło się w Polsce - kierownik urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia - z urzędu zamelduje twoje dziecko.
Jeśli nie masz numeru PESEL (bo na przykład twój wyjazd za granicę nastąpił przed 1979 r.) - podczas meldowania urzędnik nada ci jednocześnie numer PESEL. 

Czy musisz to zrobić osobiście

Możesz się zameldować osobiście lub może to zrobić w twoim imieniu pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika. 

Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny - meldują osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13. roku życia) lub osobę, która ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13. do 18. roku życia).

Co przygotować

  • dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport),
  • formularz zgłoszenia pobytu stałego (do pobrania u dołu strony) lub formularz zgłoszenia pobytu czasowego (do pobrania u dołu strony) - wypełnij w domu albo zrób to w urzędzie gminy. Pamiętaj, że w urzędzie możesz poprosić urzędnika, żeby wydrukował wypełniony formularz z systemu,
  • jeśli jesteś właścicielem lub masz inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chcesz się zameldować - przynieś dokument, który to potwierdzi. Może nim być na przykład umowa cywilnoprawna (na przykład umowa najmu), wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu, 
  • jeśli nie jesteś właścicielem i nie masz też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chcesz się zameldować - niech osoba, która ma tytuł prawny do mieszkania podpisze się i potwierdzi twój pobyt na formularzu zgłoszenia twojego pobytu. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu pokaż w urzędzie.

Gdzie zgłosić zameldowanie na pobyt stały lub czasowy

W urzędzie gminy, na terenie której będziesz teraz mieszkać.

Ile zapłacisz

  • usługa zameldowania jest bezpłatna,
  • wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały jest bezpłatne,
  • opłata za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy wynosi 17 zł.

Jeżeli sprawę załatwiasz w naszym Urzędzie opłatę skarbową możesz wpłacić w kasie Urzędu Miasta Radzionków (pokój nr 1, parter) lub przelać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzionków: ING Bank Śląski o/Radzionków nr konta: 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 w tytule podając "Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy"

Ile będziesz czekać

Urzędnik zamelduje cię od razu po otrzymaniu twojego zgłoszenia. Po zameldowaniu na pobyt stały urzędnik wyda ci zaświadczenie o twoim zameldowaniu na pobyt stały. Jeśli meldujesz się na pobyt czasowy i chcesz dostać o tym zaświadczenie, złóż wniosek w tej sprawie.

Dodatkowe informacje

Osoby, które przyjmą Cię w tej sprawie w naszym Urzędzie to p. Magdalena Synecka oraz p. Barbara Jaworska.
Referat Spraw Obywatelskich znajduje się w pokoju nr 7 (parter) w budynku Urzędu przy ul. Męczenników Oświęcimia 42.
Pytania możesz zadać telefonicznie - p. Magdalena Synecka 32 3887111, p. Barbara Jaworska 32 3887126.

Możesz zobaczyć również:
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji