Skład Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia
 

Klaudiusz Jania - Przewodniczący komisji
Weronika Sitarz - Wiceprzewodnicząca komisji
Marian Dziembała - członek komsji
Andrzej Hajda - członek komisji
Ludomir Pawłowski - członek komisji
Dawid Tomczyk - członek komisji

Przedmiot działania

Przedmiotem działania Komisji Kultury i Zdrowia są sprawy z zakresu:

1) funkcjonowania i rozwoju przedszkoli, szkół podstawowych oraz placówek oświatowych, wychowawczych i opiekuńczych;

2) edukacji oraz wychowania dzieci i młodzieży;

3) funkcjonowania i rozwoju placówek upowszechniania kultury oraz promocji wszystkich jej dziedzin na terenie miasta;

4) sportu masowego i wypoczynkowego oraz powszechnie dostępnej rekreacji mieszkańców;

5) edukacji kulturalnej, kultury fizycznej oraz wypoczynku dzieci i młodzieży;

6) ochrony materialnych dóbr kultury;

7) ochrony zdrowia;

8) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;

9) ochrony rodziny w świetle sytuacji gospodarczej i demograficznej;

10) problemów adaptacji zawodowej i przeciwdziałania bezrobociu;

11) ochrony prawnej i koordynacji działań na rzecz osób niepełnosprawnych oraz ich włączenia w życie lokalnej społeczności;

12) współpracy z organizacjami charytatywnymi i miejskimi jednostkami opieki społecznej;

13) efektywnego przeciwdziałania alkoholizmowi;

14) poprawy bezpieczeństwa w mieście, porządku publicznego, obrony cywilnej i ochrony przeciwpożarowej oraz współpracy z policją.

 

Na podstawie art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady miasta i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady miasta. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut miasta.