INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

PODCZAS TRANSMISJI Z OBRAD RADY MIASTA RADZIONKÓW

Informujemy, iż obrady Rady Miasta Radzionków są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk, a nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej miasta oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, co wynika z zapisów art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Dane osobowe uczestników obrad są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów władzy publicznej, a podstawą ich przetwarzania jest konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych tj. art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

https://radzionkow.sesja.pl/


Zgodnie z art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997r., obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu. Ustawa o samorządzie gminnym, w art. 11b, przesądza, że działalność organów gminy jest jawna, a sposób realizacja tej zasady  wynika ze statutów. Zgodnie z art. 20 ust. 1b ww. ustawy obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

W celu realizacji zasady jawności, obrady sesji Rady Miasta Radzionków są rejestrowane i transmitowane w Internecie. Rejestracja dotyczy dźwięku i obrazu, tym samym zbierane są dane o wizerunku osób biorących udział w obradach sesji w sali sesyjnej Urzędu Miasta Radzionków oraz treści wypowiedzi. Osoby, które chcą obserwować sesję na żywo na sali obrad powinny wiedzieć, że:

  • zarejestrowany obraz i dźwięk z przebiegu sesji stanowi informację publiczną i jest powszechnie dostępny, w tym w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • dane są dostępne bezterminowo, a okres udostępnienia może ulec zmianie tylko gdy przepisy prawa wprowadzą zmianę w tym zakresie,
  • każda osoba, której dane dotyczą, może zwrócić się z żądaniem dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania) lub ograniczenia przetwarzania, przy czym podstawą ograniczenie jawności obrad sesji może być tylko przepis rangi ustawowej, stąd osoba korzystająca z uprawnienia czynnego udziału w obradach sesji nie może skutecznie domagać się ograniczenia rejestracji przebiegu obrad na czas zabierania przez nią głosu,
  • każdy ma prawo wniesienia skargi na przetwarzanie danych niezgodne z przepisami prawa do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
  • administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Radzionków, w sprawach ochrony danych można się kontaktować pisemnie (na adres Urzędu) lub korespondencją e-mail  iod@radzionkow.pl z inspektorem ochrony danych,
  • zarejestrowany obraz i dźwięk nie są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania.

Dodatkowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych przez Urząd są dostępne pod adresem http://www.radzionkow.bip.net.pl/?c=2228.