1. Porozumienie zawarte 4 lutego 2019r. (aneks nr 1 z dnia 02.01.2020r.) pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry a Gminą Radzionków dotyczące współpracy w zakresie realizacji przez Gminę Tarnowskie Góry zadania publicznego polegającego na zapewnieniu schronienia osobom bezdomnym, które ostanie zameldowanie na pobyt stały posiadały na terenie Gminy Radzionków .

2. Porozumienie zawarte 11 lutego 2019r. (aneks nr 1 z dnia 03.06.2019r.) pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowskich Górach (w imieniu Starosty Powiatu Tarnogórskiego) a Gminą Radzionków w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w Gminie Radzionków - porozumienie zawarte na czas określony do 30.11.2019r.

3. Porozumienie zawarte 27 lutego 2019r. pomiędzy Stowarzyszeniem SANUS VIVERE a Gminą Radzionków w sprawie realizacji projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" w 2019r. - porozumienie zawarte na czas określony do 6.12.2019r.

4. Porozumienie zawarte 8 marca 2019r. pomiędzy Gminą Radzionków a Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. w sprawie realizacji wyroków eksmisyjnych z lokali mieszkalnych będących własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu - porozumienie zawarte na czas określony do 31.12.2019r.

5. Porozumienie zawarte 8 lutego 2019r. pomiędzy Gminą Radzionków a Polskim Związkiem Piłki Nożnej w sprawie korzystania z obiektu sportowego - wielofunkcyjnego boiska piłkarskiego zlokalizowanego w Radzionkowie przy ul. Knosały 113 stanowiącego własność Gminy Radzionków - porozumienie zawarte na czas określony10 lat od daty zawarcia.

6. Porozumienie zawarte 8 marca 2019r. pomiędzy Gminą Radzionków a Spółdzielnią Mieszkaniową "Nasz Dom" w Bytomiu w sprawie realizacji wyroków eksmisyjnych ze spółdzielczych lokali mieszkalnych - porozumienie zawarte na czas określony do 31.12.2019r.

7. Porozumienie zawarte 8 marca 2019r. pomiędzy Gminą Radzionków a Spółdzielnią Handlowo-Usługową "Samopomoc Chłopska GeSa" w Piekarach Śląskich w sprawie realizacji wyroków eksmisyjnych z lokali mieszkalnych - porozumienie zawarte na czas określony do 31.12.2019r.

8. Porozumienie zawarte 23 maja 2019r. pomiędzy Gminą Radzionków a Gminą Tworóg w sprawie powierzenia Gminie Tworóg realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej polegającego na prowadzeniu i zapewnieniu miejsc w mieszkaniach chronionych (publikacja Dz.Urz.Woj.Śl. z 24.05.2019t., poz. 3900) - porozumienie zawarte na czas określony.

9. Porozumienie zawarte 6 maja 2019r. pomiędzy Gminą Radzionków a Centrum Kultury "Karolinka" w Radzionkowie w sprawie współorganizacji XIII Dni Radzionkowa.

10. Porozumienie zawarte 1 lipca 2019r. pomiędzy Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej a Gminą Radzionków w sprawie realizacji zadania publicznego pod tytułem: Mądrość relacji to źródło inspiracji - modelowy program kreowania prawidłowych postaw komunikacyjnych niwelujących zachowania przemocowe i agresywne.

11. Porozumienie zawarte 15 lipca 2019r. pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Gminą Radzionków w sprawie zorganizowania wspólnego powiatowego dwuszczeblowego ćwiczenia obronnego.

12. Porozumienie zawarte 3 kwietnia 2019r. pomiędzy Gminą Radzionków a Szkołą Podstawową nr 1 im. Adama Mickiewicza w Radzionkowie w sprawie udostępnienia sali szkoleniowej w budynku szkoły przy ul. Krzywej - porozumienie zawarte na czas określony do 15.08.2019r.

13. Porozumienie zawarte 27 września 2019r. (aneks nr 1 z dnia 25.02.2020r.) pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Gminą Radzionków w sprawie powierzenia zadań letniego i zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie Gminy Radzionków - porozumienie zawarte na czas określony do 30.09.2022r. Publikacja Dz.Urz.Woj.Śl. z 17.01.2020r., poz. 728.

14. Porozumienie zawarte 17 września 2019r. pomiędzy Śląskim Szkolnym Związkiem Sportowym a Gminą Radzionków w sprawie realizacji Programu Skaut - porozumienie zawarte na czas określony do 30.11.2019r.

15. Porozumienie zawarte 21 października 2019r. pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Miastem Radzionków w sprawie użyczenia pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Radzionkowie - porozumienie zawarte na czas określony do 31.12.2020r.

16. Porozumienie zawarte 30 października 2019r. pomiędzy TAURON Dystrybucja Spółka Akcyjna a Gminą Radzionków w sprawie usunięcia kolizji z siecią elektroenergetyczną stanowiącą składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.

17. Porozumienie zawarte 28 listopada 2019r. pomiędzy Miastem Katowice a Gminą Radzionków w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w punkcie katechetycznym w Zborze "Serce Metropolii" w Katowicach w roku szkolnym 2019/2020 - porozumienie zawarte na czas określony do 31.08.2020r.

18. Porozumienie zawarte 12 grudnia 2019r.pomiędzy TAURON Dystrybucja Spółka S.A. a Gminą Radzionków w sprawie usunięcia kolizji z siedzią elektroenergetyczną stanowiącą składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Gliwicach.