(Publikacja: Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 6 września 2019 roku, poz. 6143, moc obowiązująca od 1 października 2019r.) 

Zawiadomienie Wojewody Śląskiego znak: NP.II.4131.1.671.2019 z dnia 02.10.2019r. o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały w całości

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego znak: NPII.4131.1.671.2019 z dnia 04.10.2019r. stwierdzające nieważność uchwały w całości

link do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego