Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 6 listopada 2019 roku, poz. 7376

Zawiadomienie Wojewody Śląskiego znak: NPII.4131.1.785.2019 z dnia 25.11.2019r. o wszczęciu postępowania nadzorczego stwierdzającegp nieważność uchwały w całości

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego znak: NPII.4131.1.785.2019 z dnia 28.11.2019r. stwierdzające nieważność uchwały w całości