(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 9 grudnia 2019 roku, poz. 8524, wejście w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.)

link do Dziennika Urzędowego Województwa Śląskiego

Zawiadomienie Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach znak: WA-4100/XXXIII/1/2019 z dnia 23.12.2019r. o wszczęciu postępowania nadzorczego

Uchwała Nr 526/XXXIII/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z 30 grudnia 2019r. stwierdzająca nieważność uchwały Nr XIII/138/2019 Rady Miasta Radzionków w części dotyczącej par. 1 pkt 1 i pkt 3.