1. Porozumienie zawarte 26 lutego 2020r. pomiędzy Gminą Tarnowskie Góry a Gminą Radzionków w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Kościoła Zielonoświątkowego w roku szkolnym 2019/2020 - porozumienie zawarte na czas określony do dnia 31 sierpnia 2020r.

2. Porozumienie zawarte 10 lutego 2020r. (aneks nr 1 z 22.06.2020r.) pomiędzy Powiatowym Urzędem Pracy (w imieniu Starosty Powiatu Tarnogórskiego) a Gminą Radzionków w sprawie organizacji prac społecznie użytecznych w Gminie Radzionków - porozumienie zawarte na czas określony do dnia 30 listopada 2020r.

3. Porozumienie zawarte 4 marca 2020r. pomiędzy Stowarzyszeniem Sanus Vivere a Gminą Radzionków w sprawie organizacji projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" w 2020r. - porozumienie zawarte na czas określony do dnia 30 listopada 2020r.

4. Porozumienie zawarte 10 kwietnia 2020r. pomiędzy Gminą Bytom, Gminą Radzionków oraz Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej sp. z o.o. w Bytomiu w sprawie określenia warunków wykonania analizy zasadności realizacji integracji oraz modernizacji układu zasilania systemów ciepłowniczych miast Bytom i Radzionków wg projektu zgłoszonego do POIiŚ działanie 1.7.3 przez PEC w aspekcie aktualnych uwarunkowań rynkowych.

5. Porozumienie zawarte 24 czerwca 2020r. pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Gminą Radzionków w sprawie przekazania dotacji celowej celem zapewnienia działania systemu wykrywania i alarmowania oraz systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w zakresie dotyczącym konserwacji i utrzymania sprawności systemów alarmowych w obrębie Gminy - porozumienie zawarte na czas określony do dnia 31 grudnia 2020r.

6. Porozumienie zawarte 17 lipca 2020r. pomiędzy Gminą Radzionków a Spółką Restrukturyzacji Kopalń S.A. w sprawie realizacji wyroków eksmisyjnych z lokali mieszkalnych będących własnością Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu.

7. Porozumienie zawarte 13 sierpnia 2020r. pomiędzy Gminą Radzionków a Związkiem Stowarzyszeń Śląski Ogród Botanicznym z siedzibą w Mikołowie o partnerstwie w projekcie "Radzionków zmienia klimat. Działania na rzecz błękitno-zielonej infrastruktury w Gminie Radzionków" realizowanym w ramach programu Środowisko, energia i zmiany klimatu Mechanizm finansowy EOG na lata 2014-2021.

8. Umowa zawarta 15 września 2020r. pomiędzy Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Radzionkowie a Gminą Radzionków w sprawie zgodnego podzielenia kosztów eksploatacji wspólnie zajmowanego przez podmioty lokalu mieszczącego się w budynku przy ul. Kużaja 19.

9. Porozumienie międzygminne zawarte 6 października 2020r. pomiędzy Gminą Bytom a Gminą Radzionków w sprawie współdziałania przy realizacji zadania polegającego na wprowadzeniu zmian w Aglomeracji Bytom.

10. Porozumienie zawarte 8 października 2020r. pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Miastem Radzionków w sprawie użyczenia pomieszczenia przeznaczonego na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w Radzionkowie - porozumienie zawarte na czas określony do 31.12.2021r.

11. Porozumienie zawarte 20 października 2020r. pomiędzy Gminą Radzionków a Gminą Świerklaniec w sprawie umożliwienia dojazdu do terenu wyrobiska "Wapiennik" poprzez drogi gminne ul. Nakielską w Orzechu oraz ul. Wapienną w Nakle Śląskim - porozumienie zawarte na czas określony do 2.12.2028r.