Lp.

Zakres działania

Realizujący zadanie

Sposób realizacji

Termin realizacji

1.

Przydział merytorycznej odpowiedzialności za poprawę zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w Urzędzie Miasta Radzionków

Burmistrz Miasta Radzionków; Wydział Organizacyjny

 1. Powołanie koordynatora ds. dostępności, podanie do wiadomości publicznej na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.radzionkow.pl informacji o koordynatorze ds. dostępności.
 2. Wypracowanie koncepcji przydziału merytorycznej odpowiedzialności w jednostkach podległych i nadzorowanych w gminie (jednostki budżetowe, instytucje kultury, spółki gminne).
 3. Powołanie w Urzędzie Miasta Radzionków Zespołu ds. dostępności plus, przy uwzględnieniu kompetencji i odpowiedzialności osób powołanych w skład zespołu w obszarach działań na rzecz dostępności architektonicznej, informacyjno-komunikacyjnej i cyfrowej.
 4. Powołanie we współpracy z dyrektorami jednostek podległych i nadzorowanych, koordynatorów ds. dostępności w każdej z tych jednostek.
 5. Podanie do publicznej wiadomości informacji o koordynatorach ds. dostępności w gminie (Biuletyn Informacji Publicznej www.bip.radzionkow.pl oraz strona internetowa www.radzionkow.pl oraz odpowiednio strony internetowe jednostek podległych i nadzorowanych).
 6. Zgłoszenie danych koordynatorów ds. dostępności do Ministerstwa Funduszy Polityki Regionalnej.
 1. Wrzesień 2020r.
 2. Październik 2020r.
 3. Październik 2020r.
 4. Listopad 2020r.
 5. Listopad 2020r.
 6. Listopad 2020r.
2.

Zwiększenie wiedzy na temat wdrożenia przepisów ustaw o dostępności plus oraz dostępności cyfrowej. (ustawa z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Dz. U. z 2020r. poz. 1062; ustawa z dnia 4 kwietnia 2019r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Dz. U. poz. 848)

Koordynator ds. dostępności, członkowie Zespołu ds. dostępności plus

 1. Analiza dokumentów, poradników, dobrych praktyk udostępnianych i rekomendowanych na stronie Ministerstwa Funduszy Polityki Regionalnej.
 2. Udział w szkoleniach.

Wrzesień – grudzień 2020r. Przez cały okres obowiązywania planu – wg potrzeb.

3.

Przeprowadzenie w Urzędzie Miasta Radzionków analizy pod względem dostępności: 1)architektonicznej; 2) cyfrowej; 3) informacyjno komunikacyjnej

Koordynator ds. dostępności, członkowie Zespołu ds. dostępności plus przy wsparciu merytorycznych komórek organizacyjnych.

 1. Przeprowadzenie w siedzibie głównej Urzędu Miasta przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 oraz przy ul. Kużaja analizy dostępności architektonicznej (wymagania ustawowe).
 2. Przeprowadzenie dalszej analizy w zakresie dostępności cyfrowej Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.radzionkow.pl oraz strony internetowej www.radzionkow.pl.
 3. Analiza oznakowania budynków i komórek organizacyjnych. Analiza dostępności pomieszczeń dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie wzroku i słuchu.
 4. Określenie obecnego stanu na podstawie przeprowadzonych analiz.
 5. Zidentyfikowanie obszarów wymagających zmian, w tym oszacowanie kosztów proponowanych zmian.
 6. Rozważenie możliwości wprowadzenia rozwiązań technicznych w celu uzyskania pełnej dostępności architektonicznej.
 7. Rozważenie możliwości wprowadzenia usługi „urzędnika mobilnego”.
 8. Opracowanie planu wdrożenia udogodnień w zakresie dostępności, na podstawie przeprowadzonych analiz.

Grudzień 2020r.-marzec 2021r.

4.

Sporządzenie raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

Koordynator ds. dostępności, członkowie Zespołu ds. dostępności plus

Uzyskanie danych do raportu; przekazanie sporządzonego raportu ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego.

Do dnia 31.03.2021r.

5.

Wprowadzanie zmian oraz wdrażanie nowych rozwiązań, określonych na podstawie przeprowadzonych analiz.

Koordynator ds. dostępności, członkowie Zespołu ds. dostępności plus; pracownicy merytorycznych komórek organizacyjnych

 1. Z zakresie dostępności architektonicznej – określenie i wdrożenie dostępności alternatywnej – kontynuacja kierunków określonych w Deklaracji dostępności Urzędu Miasta Radzionków.
 2. W zakresie dostępności cyfrowej – kontynuacja prac nad dostosowaniem stron internetowych Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.radzionkow.pl oraz strony www.radzionkow.pl.
 3. W zakresie dostępności informacyjno komunikacyjnej – przebudowa/aktualizacja/zwiększenie funkcjonalności bazy danych w Elektronicznym Biurze Obsługi Klienta.
 4. Szkolenia pracowników obsługujących klientów Urzędu Miasta w zakresie potrzeb i oczekiwań klientów ze szczególnymi potrzebami.
 5. Wprowadzenie udogodnień zwiększających czytelność informacji o budynku, poszczególnych pomieszczeniach oraz o usługach.
 6. Wprowadzenie udogodnień dla klientów ze szczególnymi potrzebami w zakresie wzroku i słuchu (pętle indukcyjne, alfabet Braille`a).

Kwiecień - grudzień 2021r.

6.

Monitorowanie realizacji

Koordynator ds. dostępności, członkowie Zespołu ds. dostępności plus

 1. Prowadzenie okresowych przeglądów i raportowania stanu realizacji zaplanowanych zadań.
 2. Prowadzenia spotkań zespołu ds. dostępności plus oraz pracowników merytorycznych komórek organizacyjnych.
 3. Nawiązanie współpracy z organizacjami / środowiskiem osób ze szczególnymi potrzebami w celu konsultacji zaplanowanych udogodnień.

Realizacja zadań w trybie ciągłym.