Przedstawiciele Rady Miasta Radzionków, Urzędu Miasta Radzionków, miejskich jednostek organizacyjnych oraz Policji:

 1. Rudolf Sobczyk – Sekretarz Miasta Radzionków
 2. Jakub Janiak – Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej
 3. Weronika Sitarz – Radna Rady Miasta Radzionków
 4. Joanna Kwiecińska – Dyrektor Zakładu Placówek Oświatowych
 5. Iwona Grysko – Zastępca Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej / Przewodnicząca Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
 6. Justyna Konik – Pełnomocnik Burmistrza Miasta ds. Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii
 7. Jarosław Wroński – Pełnomocnik ds. Współpracy Miasta Radzionków z Organizacjami Pozarządowymi
 8. Sebastian Golicz – Policjant Komisariatu Policji w Radzionkowie
 9. Jacek Bątkowski – Komendant Straży Miejskiej
 10. Michał Gwóźdź – Kierownik Referatu ochrony Środowiska
 11. Jarosław Krawczyk – Samodzielne Stanowisko ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej

Przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 1. Maria Góra – Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Oddział Rejonowy w Radzionkowie.