Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Radzionków

Kolorowy pasek

Komenda Straży Miejskiej

mgr Jacek Bątkowski
Komendant Straży Miejskiej
Budynek przy ul. Męczenników Oświęcimia 43, parter
tel. 32 389-96-96
tel. komórkowy 665865003
adres e-mail: sm@radzionkow.pl

Marek Kalaga
Starszy Specjalista
Budynek przy ul. Męczenników Oświęcimia 43, parter
tel.  32 389-96-96
tel. komórkowy 665865003

mgr Marcelina Matejczyk
Inspektor
Budynek przy ul. Męczenników Oświęcimia 43, parter
tel. 32 389-96-96
tel. komórkowy 665865003

Krzysztof Fresel
Starszy Strażnik
Budynek przy ul. Męczenników Oświęcimia 43, parter
tel.  32 389-96-96
tel. komórkowy 665865003

Stanisław Urbaniak
Specjalista
Budynek przy ul. Męczenników Oświęcimia 43, parter
tel. 32 389-96-96
tel. komórkowy 665865003

 


Czas pracy


Straż Miejska - z uwagi na stan kadrowy pracuje:
od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 14:00 w miarę możliwości kadrowych od poniedziałku do piątku w godzinach od 14:00 do 22:00, przy zabezpieczaniu imprez i uroczystości również w soboty, niedziele i święta w czasie trwania imprez;
w razie braku odpowiedzi - odebrania telefonu na numery Straży Miejskiej: 32 389-96-96 lub 665865003 (patrol w terenie) Straż Miejska w Radzionkowie wnosi o informowanie o wszelkich zdarzeniach dyżurnego Komisariatu Policji w Radzionkowie na numer telefonu: 32 389-25-10 (podczas nieobecności strażników w pracy nie ma możliwości niezwłocznej reakcji na zgłoszoną interwencję)


Zakres zadań


Zakres zadań Komendy Straży Miejskiej określa ustawa 29 sierpnia 1997r. o strażach gminnych oraz uchwała Nr XVIII/130/2007 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 października 2007 roku w sprawie nadania Regulaminu Straży Miejskiej w Radzionkowie (Dz.Urz. Woj. Śl. Nr 206, poz. 4193 z dnia 11 grudnia 2007r.).

1. Zakres zadań Komendy Straży Miejskiej określa ustawa o strażach gminnych oraz Regulamin Straży Miejskiej.

2. Do zakresu działania Komendy Straży Miejskiej należy w szczególności:

1) zapobieganie wszelkiego typu naruszeniom porządku i spokoju publicznego poprzez realizację zadań określonych ustawą o strażach gminnych, na terenie miasta Radzionków;

2) wczesne analizowanie i rozpoznawanie wszelkiego typu zagrożeń związanych z negatywnymi zachowaniami i wykroczeniami, które mają największy wpływ na poczucie stanu bezpieczeństwa, porządku i spokoju wśród mieszkańców;

3) na podstawie analiz, dyslokowanie służb patrolowych w miejsca szczególnie zagrożone wszelkiego typu negatywnymi zachowaniami;

4) rozpoznawanie i kontrolowanie zjawisk mających wpływ na zachowanie czystości i estetyki obiektów i budynków oraz egzekwowanie od zarządców i/lub właścicieli należytego utrzymania porządku i czystości obiektów i budynków, w tym także utrzymania chodników oraz dróg dojścia i dojazdu w okresie zimowym;

5) niedopuszczenie do powstawania nielegalnych wysypisk śmieci na terenie miasta;

6) informowanie Referatu Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami o niezachowaniu przepisów porządkowych dotyczących handlu poza targowiskiem i zajęciem pasa drogowego niezwiązanym z funkcjonowaniem drogi;

7) prowadzenie działań profilaktyczno – szkoleniowych z dziećmi i młodzieżą w zakresie bezpiecznych zachowań w domu i w miejscach publicznych;

8) inicjowanie współdziałania z właściwymi instytucjami w zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, a także pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń;

9) prowadzenie ścisłej współpracy z policją i innymi służbami powołanymi do ochrony osób i mienia w zakresie utrzymania bezpieczeństwa, porządku i spokoju publicznego;

10) współpraca z policją lub innymi podmiotami w działaniach mających na celu zapobieganie
i zwalczanie wszelkich naruszeń prawa w zakresie bezpieczeństwa, porządku i spokoju publicznego, a także inicjowanie tych działań;

11) dokonywanie czynności wyjaśniających, kierowanie wniosków o ukaranie do sądu, oskarżanie przed sądem i wnoszenie środków odwoławczych w trybie i zakresie określonym w kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia;

12) realizacja prawa do obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych (tzw. monitoring).


Informacja o przetwarzaniu danych osobowych


Na podstawie art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości informuję:

1.     Administratorem danych osobowych jest Komendant Straży Miejskiej w Radzionkowie, z siedzibą w Radzionkowie przy ul. Męczenników Oświęcimia 43.

Można się z nim skontaktować:

a)     pod adresem poczty elektronicznej: sm@radzionkow.pl       

b)     telefonicznie pod numerem 32 388 71 57

c)     pisemnie na adres siedziby Administratora.

2.     Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Jolanta Cholewa.

Z Inspektorem Ochrony Danych można się skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

a)     pod adresem poczty elektronicznej: iod@radzionkow.pl

b)     telefonicznie pod numerem 32 388 71 10

c)     pisemnie: ul. Męczenników Oświęcimia 42 41-922 Radzionków.

3.     Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań związanych z rozpoznawaniem, zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem czynów zabronionych, w tym zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. Straż Miejska zgodnie z art.10a Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o strażach gminnych, w celu realizacji ustawowych zadań może przetwarzać dane osobowe, bez wiedzy i zgody osoby, której dane te dotyczą, uzyskane:

a)     w wyniku wykonywania czynności podejmowanych w postępowaniu w sprawach o wykroczenia;

b)     z rejestrów, ewidencji i zbiorów, do których straż posiada dostęp na podstawie odrębnych przepisów.

4.     Dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

5.     Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lecz nie dłużej niż przez okres wskazany w przepisach o archiwizacji.

6.     Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do wniesienia skargi w przypadku naruszenia praw osoby w wyniku przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa oraz do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, sprostowania lub usunięcia danych osobowych, lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

7.     Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

W odniesieniu do danych osobowych zgromadzonych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy z dnia 24 sierpnia 2001r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia prawa osób, których dane dotyczą, są wykonywane wyłącznie na podstawie i w zakresie przewidzianym przez przepisy regulujące te postępowania (art. 27 ustawy z dnia 14 grudnia 2018r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości).

Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych

 

Załączniki

U.RM.2007.XVIII.130 (38kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Akty prawne regulujące działania Straży Miejskiej (562.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miasta Radzionków
Źródło informacji:wz.Burmistrza Miasta Radzionków Krzysztof Kula
Data utworzenia:2010-04-14 00:00:08
Wprowadził do systemu:Ilona Loch
Data wprowadzenia:2010-06-01 08:11:12
Opublikował:Ilona Loch
Data publikacji:2010-06-04 08:15:18
Ostatnia zmiana:2019-11-26 12:17:13
Ilość wyświetleń:19904

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij