72. Opinia Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków z dnia 23.04.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu go gminnego zasobu nieruchomości (druk R - 72).

73. Opinia Komisji Komunalnej Rady Miasta Radzionków z dnia 23.04.2019r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności (druk R - 71).

74. Opinia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Rady Miasta Radzionków z dnia 24.04.2019r. w sprawie realizacji przez Gminę Radzionków projektu pn. "Mądrość relacji to źródło inspiracji - modelowy program kreowania prawidłowych postaw komunikacyjnych niwelujących zachowania przemocowe i agresywne w ramach Programu Osłonowego "Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie" edycja 2019 (druk R - 67).

75. Opinia Komisji Kultury, Oświaty i Zdrowia Rady Miasta Radzionków z dnia 24.04.2019r. w sprawie realizacji przez Gminę Radzionków projektu pn. "Program Aktywności Lokalnej - Godne życie - opieka nad seniorem w domu i aktywne włączenie osób bezrobotnych do środowiska" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020 (Europejski Fundusz Społeczny) Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działanie 9.1. Aktywna integracja Poddziałanie 9.1.3. Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym - OSI (druk R - 68).

76. Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków z dnia 24.04.2019r. w sprawie zmian w budżecie miasta Radzionków na 2019r. (druk R - 70).

77. Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków z dnia 24.04.2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Radzionków na lata 2019 - 2029 (druk R - 73).

78. Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków z dnia 24.04.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntu go gminnego zasobu nieruchomości (druk R - 72).

79. Opinia Komisji Finansów i Rozwoju Miasta Rady Miasta Radzionków z dnia 24.04.2019r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki za pojemnik o określonej pojemności (druk R - 71).