Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Radzionków

Kolorowy pasek

Dostęp do informacji publicznej

 

Źródła prawa w zakresie dostępu do informacji publicznej

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

"Art. 61.

1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.

2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.

3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.

4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy."


2.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

3.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
"Art. 11b.

1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.

2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.

3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy."


4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

5.Uchwała Nr XV/122/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radzionków (tekst jednolity: Uchwała Nr XXXVI/347/2013 Rady Miasta Radzionków z dnia 12 września 2013r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radzionków; publikacja Obwieszczenia - załącznika do uchwały Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 20 września 2013 r., poz. 5761) ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr LII/456/2018 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 września 2018r. (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 5 października 2018 roku, poz. 6151).

6.Zarządzenie Nr 1485/2017 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 14 czerwca 2017r. w sprawie określenia zasad udostępniania i rozpowszechniania informacji publicznej ze zmianmi wprowadzonymi zarządzeniami Nr 1/18 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 18 listopada 2018r. oraz Nr 223/19 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 24 kwietnia 2019r.

Co to jest informacja publiczna ?


Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej (art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).


Wyłączenie jawności informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej


Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.
W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzionków znajdują się informacje publiczne, w których dokonano anonimizacji zawartych w nich danych osobowych osób fizycznych.
Powyższe dotyczy następujących rodzajów dokumentów:

  • protokoły organów kolegialnych - Rady oraz jej komisji
  • akty prawne stanowione przez organy gminy, ich projekty oraz rejestry
  • dane zawarte w rejestrach oraz wykazach.

Zakres wyłączenia: dane osobowe osób fizycznych, w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania, numer księgi wieczystej, opis sytuacji życiowej, opis sytuacji majątkowej, itp.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Organ dokonujący wyłączenia: Burmistrz Miasta Radzionków.
Podmioty, w interesie których dokonano wyłączenia jawności: osoby fizyczne.

Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzionków zostały wyłączone z publikacji dane dotyczące spółek prawa handlowego, w których gmina Radzionków posiada udziały.

Wyłączenia dotyczą rodzaju dokumentów: uchwały zgromadzeń wspólników spółek prawa handlowego, w których gmina Radzionków posiada udziały.

Zakres wyłączenia: informacje dotyczące celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (art. 11 ust. 1 tiret pierwsze).

Organ dokonujący wyłączenia: Burmistrz Miasta Radzionków.

Podmioty, w interesie których dokonano wyłączenia jawności: Przychodnia Lekarska RAD-MED Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Kto jest zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej ?


Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, będące w posiadaniu tych informacji (art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).


Kto jest uprawniony do dostępu do informacji publicznej ?


Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".
(art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).
Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
Uzyskanie informacji przetworzonej jest możliwe w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.


Tryb udostępniania informacji publicznej

1. Biuletyn Informacji Publicznej.

2. Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych.

3. W drodze wyłożenia lub wywieszenia informacji w miejscach ogólnie dostępnych, albo też przez zainstalowanie w tych miejscach urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją (forma fakultatywna).

4. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

5.Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek.
Informacja na wniosek zostaje udzielona w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku. Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może być udzielona w tym terminie urząd powiadamia o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.


Co to jest Biuletyn Informacji Publicznej ?


Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, podmioty władzy publicznej zostały zobowiązane do utworzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), który jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym. BIP tworzy się w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. BIP istnieje, zatem jedynie w formie elektronicznej, oznacza to m.in. stałą dostępność do informacji - z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.


W jaki sposób uzyskać informację nieudostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej?

Dostęp do informacji nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej pobierz

Załączniki

U.RM.2013.XXXVI.347 (803.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.2018.LII.456.2018 (117.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Z.BM.2017.1485 (150.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Z.BM.2018.1 (30.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Z.BM.2019.223 (103.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miasta Radzionków
Źródło informacji:Halina Chmielewska-Ludwig Naczelnik Wydziału Organizacyjnego
Data utworzenia:2012-11-26 00:00:35
Wprowadził do systemu:Ilona Loch
Data wprowadzenia:2012-11-15 12:00:32
Opublikował:Ilona Loch
Data publikacji:2012-11-26 12:56:55
Ostatnia zmiana:2019-04-29 08:07:01
Ilość wyświetleń:16380

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij