Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Radzionków

Kolorowy pasek

Regulamin Pracy Rady Miasta

Wyciąg z Uchwały Nr XXXVI/347/2013 Rady Miasta Radzionków z dnia 12 września 2013 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radzionków wraz ze zmianą wprowadzoną uchwałą Nr LII/456/2018 Rady Miasta Radzionków z dnia 27 września 2018r.

Rozdział 4.

REGULAMIN PRACY RADY MIASTA RADZIONKÓW

§ 15. Regulamin określa tryb działania Rady Miasta Radzionków, a w szczególności tryb obradowania na sesjach i podejmowania uchwał.

§ 16. 1. Tryb zwołania pierwszej sesji określa ustawa.

2. Na pierwszej sesji Rada dokonuje wyboru: Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady, zgodnie z przepisami ustawy.

§ 17. 1. Rada obraduje na sesjach zwoływanych przez Przewodniczącego Rady w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Sesja Rady może składać się z jednego lub kilku posiedzeń.

§ 18. 1. Sesje Rady oraz posiedzenia jej komisji są jawne. W sesji oraz posiedzeniach komisji może uczestniczyć każdy zainteresowany.

2. W obradach Rady uczestniczą Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz Miasta, Skarbnik Miasta. W obradach mogą uczestniczyć pracownicy Urzędu, w tym wyznaczeni przez Burmistrza oraz przedstawiciele instytucji, urzędów i przedsiębiorstw, których dotyczą sprawy stanowiące przedmiot obrad.

§ 19. 1. Sesję zwołuje Przewodniczący Rady, ustalając porządek obrad, miejsce, dzień i godzinę rozpoczęcia sesji.

2. O sesji powiadamia się radnych najpóźniej na 7 dni przed ustalonym terminem obrad - dostarczając do skrytek radnych, które znajdują się w Wydziale Organizacyjnym, zawiadomienie zawierające dane o miejscu i godzinie rozpoczęcia obrad, porządek obrad, projekty uchwał oraz inne niezbędne materiały związane z przedmiotem sesji.

2a. Jeśli radny wyrazi pisemną zgodę, zawiadomienie o sesji wraz z porządkiem obrad, projektami uchwał i innymi niezbędnymi materiałami związanymi z przedmiotem sesji, są dostarczane w formie elektronicznej.

3. Na wniosek Burmistrza lub klubu radnych, Przewodniczący Rady zobowiązany jest wprowadzić do porządku obrad najbliższej sesji Rady projekt uchwały odpowiednio Burmistrza lub zgłoszony przez klub radnych, jeśli wpłynął do Rady co najmniej 7 dni przed dniem rozpoczęcia sesji Rady. W przypadku projektu uchwały zgłoszonego przez klub radnych, każdy klub radnych może zgłosić nie więcej niż jeden projekt uchwały na każdą kolejną sesję Rady.

4. Zawiadomienie o sesji podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie informacji w siedzibie organów miasta, na tablicach informacyjnych na terenie miasta, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

5. W Biuletynie Informacji Publicznej na co najmniej 7 dni przed terminem sesji ogłaszany jest porządek obrad wraz z projektami uchwał.

6. Terminy dalszych posiedzeń w ramach tej samej sesji ustala przewodniczący obrad i zawiadamia o nich ustnie na posiedzeniu.

7. Przewodniczący Rady jest zobowiązany zwołać sesję Rady na pisemny wniosek Burmistrza lub, co najmniej 4 radnych, w ciągu 7 dni od dnia złożenia wniosku. Wniosek powinien zawierać proponowany przedmiot sesji. Do wniosku dołącza się projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad. O zwołaniu sesji w tym trybie zawiadamia się radnych, co najmniej na 3 dni przed terminem sesji pisemnie i telefonicznie.

8. Przewodniczący Rady zawiadamia przewodniczącego jednostki pomocniczej o terminie sesji Rady załączając porządek obrad.

§ 20. Burmistrz ściśle współdziała z Przewodniczącym Rady w sprawach związanych z przygotowywaniem organizacyjnym i merytorycznym sesji Rady.

§ 21. Przygotowanie materiałów na sesje Rady, jak również całość ich obsługi organizacyjno - technicznej, zapewnia Wydział Organizacyjny.

§ 22. Sesję otwiera i obrady prowadzi Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności lub, gdy zachodzi potrzeba zastąpienia go w obradach - Wiceprzewodniczący.

§ 23. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego obrad formuły: „Otwieram sesję Rady Miasta Radzionków”.

2. Po otwarciu sesji, przewodniczący obrad stwierdza na podstawie listy obecności prawomocność obrad, a w przypadku braku kworum zamyka obrady, wyznaczając nowy termin sesji.

3. W protokole odnotowuje się przyczyny, z których powodu sesja nie odbyła się.

§ 24. 1. Rada może obradować i podejmować uchwały w obecności, co najmniej połowy ustawowej liczby radnych (kworum).

2. Przewodniczący obrad podejmuje decyzję o przerwaniu sesji, w przypadku stwierdzenia braku kworum w trakcie obrad, wyznaczając termin kolejnego posiedzenia.

3. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska radnych, którzy z przyczyn nieusprawiedliwionych opuścili obrady, odnotowuje się w protokole sesji.

§ 25. l. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący, dokonuje wyboru dwóch sekretarzy obrad i przedstawia porządek obrad.

2. Z wnioskiem o zmianę porządku obrad, w tym jego uzupełnienie, może wystąpić każdy radny oraz Burmistrz.

3. Rada może wprowadzić w trakcie sesji zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

4. W przypadku sesji zwołanej na wniosek Burmistrza lub co najmniej 4 radnych, do zmiany porządku obrad, oprócz wymogu określonego w ust. 3, wymagana jest także zgoda wnioskodawcy.

§ 26. 1. Po przedstawieniu przez przewodniczącego porządku obrad, Rada przyjmuje protokół z poprzedniej sesji i wnosi ewentualne poprawki zgłoszone przez radnych.

2. Protokół z poprzedniej sesji przyjmuje się w głosowaniu jawnym.

§ 27. 1. Porządek obrad zawiera punkt: „interpelacje i zapytania radnych”.

2. Radny na sesjach oraz w okresie między sesjami ma prawo składania w formie pisemnej interpelacji i zapytań.

3. Organizację, tryb i terminy dotyczące interpelacji i zapytań określa ustawa.

4. Zwyczajowo przyjętym sposobem podawania do publicznej wiadomości treści interpelacji i zapytań radnych oraz udzielonych na nie odpowiedzi jest wywieszanie przedmiotowych informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie organów miasta.

§ 28. 1. Przewodniczący obrad czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad.

2. W przypadku stwierdzenia, że w swoim wystąpieniu radny wyraźnie odbiega od przedmiotu debaty lub znacznie przekracza przeznaczony dla niego czas, przewodniczący może przywołać go „do rzeczy”, a po dwukrotnym przywołaniu odebrać mu głos. W debacie nad raportem gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych.

3. Jeżeli treść lub sposób wystąpienia, albo zachowanie radnego w oczywisty sposób zakłóca porządek obrad bądź uchybia powadze sesji, przewodniczący przywołuje radnego do porządku, a gdy przywołanie nie odniosło skutku może odebrać mu głos.

§ 29. 1. Przewodniczący obrad może udzielić głosu osobom spośród zaproszonych gości po uprzednim zgłoszeniu przez nie chęci wystąpienia.

2. Przewodniczący obrad może nakazać opuszczenie obrad przez osoby spoza Rady, które swoim zachowaniem lub wystąpieniem zakłócają porządek obrad, bądź naruszają powagę sesji.

§ 30. 1. Przewodniczący obrad prowadzi obrady według ustalonego porządku.

2. Przewodniczący udziela głosu według kolejności zgłoszeń, w uzasadnionych przypadkach może udzielić głosu poza kolejnością.

3. W ciągu całej sesji przewodniczący udziela głosu poza kolejnością w sprawie zgłoszenia wniosków o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być sprawy:

1) stwierdzenie kworum;

2) zamknięcie listy mówców;

3) ograniczenie czasu wystąpień dyskutantów;

4) przerwania, odroczenia i zamknięcia posiedzenia sesji;

5) odesłania projektu uchwały do komisji lub wnioskodawcy;

6) ponownego przeliczenia głosów.

4. Przewodniczący poddaje wniosek pod głosowanie, Rada decyduje w tych sprawach w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, z zastrzeżeniem postanowień zawartych w § 25 ust. 3 i ust. 4 statutu.

§ 31. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad, przewodniczący kończy sesję wypowiadając formułę: „Zamykam sesję Rady Miasta Radzionków”.

2. Postanowienie ust. 1 dotyczy również sesji, która objęła więcej niż jedno posiedzenie.

§ 31a. 1. Obrady Rady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta www.bip.radzionkow.pl  , na stronie internetowej www.radzionkow.pl   oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Zwyczajowo przyjętym sposobem podawania do publicznej wiadomości nagrań  obrad Rady jest udostępnianie nagrań w siedzibie organów miasta – w Urzędzie Miasta, w Wydziale Organizacyjnym.

§ 32. 1. Z każdej sesji Wydział Organizacyjny sporządza protokół stanowiący urzędowy zapis przebiegu obrad i podejmowanych rozstrzygnięć. Do protokołu dołącza się podjęte przez Radę uchwały, listę obecności radnych, a także przedłożone sprawozdania, wnioski oraz inne materiały rozpatrywane przez Radę.

2. Protokół wykłada się do wglądu radnych w siedzibie Rady po upływie 14 dni od zakończenia sesji. Radni mogą zgłaszać poprawki i uzupełnienia do protokołu. O przyjęciu lub odrzuceniu poprawek lub uzupełnień decyduje Rada w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

3. Protokoły otrzymują w ciągu kadencji kolejne numery, począwszy od numeru I. Protokoły numeruje się cyframi rzymskimi.

§ 33. Warunki organizacyjne niezbędne dla prawidłowej pracy Rady na sesji, zwłaszcza obejmujące miejsce obrad oraz bezpieczeństwo radnych i innych uczestników sesji zapewnia Burmistrz.

§ 34. Rada podejmuje uchwały w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady, chyba że ustawy stanowią inaczej.

§ 35. 1. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad.

2. W głosowaniu jawnym radni głosują przez podniesienie ręki przy równoczesnym wykorzystaniu urządzenia do liczenia głosów, które umożliwia sporządzenie i utrwalenie imiennego wykazu głosowań radnych.

3. W przypadku gdy z przyczyn technicznych nie jest możliwe wykorzystanie urządzenia, o którym mowa w ust.2, przeprowadza się głosowanie imienne.

4. Głosowanie imienne przeprowadza się w ten sposób, że po odczytaniu przez przewodniczącego obrad w porządku alfabetycznym imienia i nazwiska obecnego w obradach radnego, wyczytany radny oświadcza wypowiadając formułę „za” lub „przeciw”, lub „wstrzymuję się”.

5. Zwyczajowo przyjętym sposobem podawania do publicznej wiadomości imiennych głosowań radnych nad uchwałami Rady jest wywieszanie przedmiotowej informacji na tablicy ogłoszeń w siedzibie organów miasta.

§ 36. 1. Głosowanie tajne przeprowadza wybrana z grona Rady komisja skrutacyjna z wyłonionym spośród siebie przewodniczącym.

2. W głosowaniu tajnym, radni głosują na kartach do głosowania przygotowanych przez komisję skrutacyjną, opieczętowanych pieczęcią Rady oraz zaparafowanych przez wszystkich członków komisji skrutacyjnej.

3. Komisja skrutacyjna opracowuje sposób głosowania, który następnie przedstawia Radzie do akceptacji poprzez przegłosowanie.

4. W razie nieuzyskania akceptacji, komisja skrutacyjna opracowuje inny sposób głosowania. Postanowienia ust. 3 stosuje się odpowiednio.

5. Po uzyskaniu akceptacji sposobu głosowania, komisja skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania sprawdza obecność radnych na podstawie listy obecności.

6. Kart do głosowania nie może być więcej niż radnych obecnych na sesji.

7. Po przeliczeniu głosów przewodniczący komisji skrutacyjnej odczytuje sporządzony przez komisję protokół, podając wynik głosowania.

8. Karty z oddanymi głosami oraz protokół głosowania stanowią załącznik do protokołu sesji.

§ 37. 1. Rada rozstrzyga w drodze uchwał sprawy rozpatrywane na sesjach.

2. Uchwały są odrębnymi dokumentami z wyjątkiem spraw o charakterze proceduralnym, które mogą być odnotowane tylko w protokole sesji.

§ 38. 1. Uchwała Rady powinna zawierać przede wszystkim:

1) numer uchwały;

2) datę i tytuł;

3) podstawę prawną;

4) treść uchwały;

5) określenie odpowiedzialnych za wykonanie uchwały;

6) termin wejścia w życie uchwały oraz ewentualnie czas jej obowiązywania;

7) przepisy końcowe.

2. Uchwała opatrzona jest numerem protokołu sesji (liczba rzymska), numerem wg kolejności podjęcia w kadencji (liczba arabska) i wskazaniem roku podjęcia.

3. Uchwały podpisuje przewodniczący obrad.

4. Oryginały uchwał ewidencjonuje się i przechowuje się wraz z protokołem sesji.

5. Uchwały przekazuje się właściwym adresatom do realizacji.

§ 39. 1. Rada może odbywać wspólne sesje z inną radą (innymi radami) gminy lub powiatu dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia spraw wspólnych.

2. Wspólna sesja jest prawomocna, gdy uczestniczy w niej, co najmniej połowa ustawowego składu z każdej Rady. Uchwały na wspólnej sesji podejmuje się w odrębnym głosowaniu radnych z każdej Rady. Uchwały oraz protokół z obrad podpisują przewodniczący Rad.

3. Do wspólnych sesji mają zastosowanie ogólne terminy i tryb przygotowania, zwoływania i przebiegu sesji.

Rozdział 5.

RADNI

§ 40. Radny jest zobowiązany brać udział w pracach Rady i jej organów, do których został wybrany lub desygnowany.

§ 41. 1. Radni obowiązani są kierować się dobrem wspólnoty samorządowej miasta. Utrzymują stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, a w szczególności:

1) przyjmują postulaty, wnioski i skargi mieszkańców oraz przedstawiają je organom miasta do rozpatrzenia;

2) informują wyborców o swej działalności w Radzie;

3) konsultują z mieszkańcami sprawy dotyczące żywotnych interesów miasta;

4) upowszechniają uchwały i przedsięwzięcia Rady.

2. Radni nie są związani instrukcjami wyborców.

3. Radnemu przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 24 ust. 2 ustawy.

§ 42. 1. Radni stwierdzają podpisem na liście swoją obecność na sesjach Rady i posiedzeniach komisji, do których zostali powołani.

2. W razie niemożności uczestnictwa w sesji lub posiedzeniu komisji, radny powinien przed terminem ich odbycia usprawiedliwić pisemnie swoją nieobecność u Przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji - ewentualnie za pośrednictwem Wydziału Organizacyjnego.

3. Usprawiedliwienie winno być dokonane przed posiedzeniem, w przeciwnym wypadku o jego przyjęciu decyduje Przewodniczący Rady.

§ 43. Radnemu za udział w sesjach i posiedzeniach komisji Rady przysługuje dieta, której wysokość określona jest w odrębnej uchwale Rady.

Rozdział 6.

ORGANIZACJA RADY

§ 44. 1. Przewodniczącego Rady wybiera się spośród radnych z dowolnej liczby kandydatów zgłoszonych przez radnych uczestniczących w sesji, w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

2. W przypadku, gdy żaden z kandydatów nie uzyskał bezwzględnej większości głosów, głosowanie powtarza się, ograniczając do dwóch kandydatów, którzy w pierwszym głosowaniu uzyskali największą liczbę głosów.

3. Procedurę wyboru Przewodniczącego Rady przeprowadza najstarszy wiekiem radny.

4. Wiceprzewodniczącego Rady wybiera się w drodze odrębnej uchwały. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.

5. Funkcji Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady nie można łączyć z członkostwem w Komisji Rewizyjnej oraz w Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

§ 45. 1. Rada może dokonywać w toku kadencji zmian na stanowiskach, o których mowa w § 44 w trybie właściwym dla wyboru. Z wnioskami w tych sprawach mogą występować radni, w liczbie co najmniej 4 radnych.

2. W przypadku złożenia rezygnacji przez radnego zajmującego jedno ze stanowisk wymienionych w § 44, Rada po przyjęciu rezygnacji dokonuje wyboru innego radnego na te stanowiska.

§ 46. 1. Zadaniem Przewodniczącego Rady jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad.

2. Przewodniczącemu Rady przysługują uprawnienia, o których mowa w art. 21a ustawy.

§ 47. 1. Rada ze swego grona może powołać stałe i doraźne komisje.

2. Do zadań komisji stałych należy:

1) opiniowanie projektów uchwał Rady oraz sprawowanie kontroli nad wykonaniem uchwał w zakresie kompetencji komisji;

2) występowanie z inicjatywą uchwałodawczą;

3) opiniowanie i rozpatrywanie spraw przekazanych komisji przez Radę oraz spraw przedkładanych przez Przewodniczącego Rady lub członków komisji.

3. Komisje doraźne powoływane są do realizacji określonych zadań.

4. W dziedzinach objętych zakresem działalności komisji stałych podejmują one i realizują wszystkie przedsięwzięcia służące wykonywaniu zadań Rady oraz określone i zlecane przez Radę.

5. Komisje podlegają kontroli Rady.

§ 48. 1. Rada powołuje komisje stałe, w tym Komisję Rewizyjną oraz Komisję Skarg, Wniosków i Petycji.

2. Przedmiot działania komisji (za wyjątkiem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Skarg, Wniosków i Petycji), a także skład osobowy są określone w odrębnych uchwałach Rady.

§ 49. 1. Komisje, zwłaszcza dla realizacji zadań o charakterze kompleksowym należących do właściwości kilku komisji, powinny podejmować współpracę, odbywając w tym celu wspólne posiedzenia i kontrole lub działając w inny sposób oraz uchwalając wspólne wnioski i opinie.

2. Komisje mogą inicjować i podejmować współpracę z odpowiednimi komisjami innych Rad, a także z organizacjami pozarządowymi i mieszkańcami.

§ 50. 1. Komisje działają na podstawie półrocznych planów pracy, które przedstawiają Radzie na pierwszej sesji w danym roku kalendarzowym oraz na pierwszej sesji w drugim półroczu.

2. Komisje odbywają posiedzenia, rozpatrując sprawy należące do ich właściwości oraz podejmują rozstrzygnięcia, uchwalając opinie i wnioski.

§ 51. 1. W skład komisji powołuje się do 7 radnych.

2. Członków komisji powołuje się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

3. Odwołanie członków komisji następuje na zasadach określonych w ust. 2.

§ 52. 1. Przewodniczącego i wiceprzewodniczącego komisji wybiera Rada z grona członków komisji, na jej wniosek, w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

2. Odwołanie przewodniczącego i wiceprzewodniczącego następuje na zasadach określonych w ust. 1.

§ 53. Pierwsze posiedzenie komisji zwołuje Przewodniczący Rady.

§ 54. 1. Przewodniczący komisji organizuje pracę komisji.

2. Przewodniczący komisji wnioskuje ustnie lub pisemnie do Przewodniczącego Rady o zwołanie posiedzenia komisji, proponuje termin i porządek obrad. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb.

3. O zwołanie posiedzenia komisji może również pisemnie wnioskować do przewodniczącego komisji, co najmniej dwóch członków komisji.

4. Posiedzenia prowadzi przewodniczący komisji, a w razie jego nieobecności wiceprzewodniczący komisji.

§ 55. 1. Z każdego posiedzenia komisji, Wydział Organizacyjny sporządza protokół, przyjmowany na kolejnym posiedzeniu w głosowaniu jawnym.

2. Wydział Organizacyjny prowadzi obsługę kancelaryjną komisji.

 

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miasta Radzionków
Źródło informacji:Przewodniczący Rady mgr inż. Dariusz Wysypoł
Data utworzenia:2013-09-12 00:00:21
Wprowadził do systemu:Ilona Loch
Data wprowadzenia:2019-01-09 13:00:40
Opublikował:Ilona Loch
Data publikacji:2019-01-22 12:58:06
Ostatnia zmiana:2019-06-12 12:04:52
Ilość wyświetleń:1253

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij