Zawiadomienie Wojewody Śląskiego znak: NPII.4131.1.1016.2020 z dnia 21 grudnia 2020 roku o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały, w całości, jako sprzecznej z art. 5a ust. 4  pkt 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst. jedn. Dz.U.z 2020r. poz. 1057), dalej jako "ustawa".

Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Śląskiego znak: NPII.4131.1.1016.2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku stwierdzające nieważność uchwały, w całości, jako sprzecznej z art. 5a ust. 4 pkt 10 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jedn. Dz. U. z 2020r. poz. 1057), dalej jako "ustawa".