Komunikat

W związku z ustawą z dnia 2 marca 2020r o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych porady prawne w punktach nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Tarnogórskiego od dnia 16 marca 2020 roku są udzielane przez telefon po wcześniejszym umówieniu terminu pod nr telefonu 32 381-37-76 i złożeniu stosownego oświadczenia oraz wniosku dot. udzielenia porady na odległość.

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest w Radzionkowie w Centrum Kultury "Karolinka" pl. Jana Pawła II 2 wg harmonogramu:

  • czwartek  - od godziny 13.00 do godziny 17.00,
  • piątek - od godziny 8.00 do godziny 12.00.

Aby skorzystać z porady prawnej należy umówić się na wizytę. Zapisy przyjmuje Starostwo Powiatowe w Tarnowskich Górach pod numerem tel. 32 381-37-76 w godzinach pracy Starostwa.

W dniu 8 października 2020r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Tarnogórskim a Gminą Radzionków w sprawie prowadzenia w Radzionkowie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej:

 

Art.  3. 

1.     Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)     poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub,

2)     wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

 

3)     sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub,

 

3a) nieodpłatną mediację, lub

 

4)     sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

 

2.     Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

 

Art.  3a. 

1.     Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

 

2.     Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację.

 

Art.  4. 

1.     Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

 

2.     Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

 

3.     Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.

 

4.     Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 2, jest starosta.

 

5.     W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego starosta przechowuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.

 

6.     Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do ustawy. 

Pełny tekst ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej: strona Internetowego Systemu Aktów Prawnych.

Edukacja prawna - poradniki, ulotki, plakaty