mgr Halina Chmielewska - Ludwig
Naczelnik Wydziału
pokój nr 15, II piętro
tel. 32 388-71-05
faks 32 289-07-20
adres e-mail: organizacyjny@radzionkow.pl

mgr Ilona Loch
Inspektor
pokój nr 11, I piętro
tel. 32 388-71-64
adres e-mail: i.loch@radzionkow.pl

mgr Paweł Krawczyk
Podinspektor
pokój nr 11, I piętro
tel. 32 388-71-48
adres e-mail: p.krawczyk@radzionkow.pl

mgr Beata Gosk
Inspektor
pokój nr 10, I piętro (Sekretariat)
tel. 32 388-71-01
adres e-mail: sekretariat@radzionkow.pl

mgr Ewa Jenczek - Kamińska
Inspektor
pokój nr 10, I piętro (Sekretariat)
tel. 32 388-71-20
adres e-mail: sekretariat@radzionkow.pl

mgr Anna Zawisza
Inspektor
pokój nr 4, parter
tel. 32 388-71-30
tel. 32 388-71-52
adres e-mail: um@radzionkow.pl

Teresa Piontek
Specjalista
pokój nr 4, parter
tel. 32 388-71-52
tel. 32 388-71-30
adres e-mail: um@radzionkow.pl

mgr Aleksandra Haba-Watoła
Specjalista
pokój nr 4, parter
tel. 32 388-71-52
tel. 32 388-71-30
adres e-mail: um@radzionkow.pl

Artur Michalik
Goniec


Zakres zadań


Do zadań Wydziału Organizacyjnego należy realizacja następujących zadań:

1) w zakresie spraw organizacji pracy Urzędu:

a) opracowywanie struktury organizacyjnej i regulaminu organizacyjnego Urzędu oraz innych aktów prawnych dotyczących funkcjonowania Urzędu,

b) ustalanie zasad obiegu dokumentów,

c) koordynacja czynności kancelaryjnych komórek organizacyjnych Urzędu,

d) koordynowanie i nadzorowanie obiegu skarg, wniosków i petycji, nadzór nad terminowością udzielania odpowiedzi,

e) koordynacja sprawozdawczości rocznej, współpraca z Głównym Urzędem Statystycznym w tym zakresie,

f) gromadzenie aktów prawnych stanowionych przez organy gminy oraz przekazywanie ich właściwym komórkom organizacyjnym Urzędu oraz miejskim jednostkom organizacyjnym, a także innym adresatom, w tym organom nadzoru,

g) opracowywanie upoważnień pracownikom Urzędu i kierownikom miejskich jednostek organizacyjnych oraz innym,

h) zamawianie pieczęci oraz prowadzenie ich ewidencji,

i) prowadzenie kancelarii ogólnej Urzędu,

j) prowadzenie składu chronologicznego Urzędu,

k) kompleksowe prowadzenie archiwum zakładowego Urzędu,

l) obsługa centrali Urzędu,

m) prowadzenie rejestrów urzędowych, w tym:

- zarządzeń Burmistrza,

- aktów wewnętrznych,

- zawartych porozumień,

- skarg, wniosków,

- petycji,

- upoważnień i pełnomocnictw,

- udzielanych na wniosek informacji publicznych,

n) rozpowszechnianie informacji publicznej, w tym:

- prowadzenie kompleksowej obsługi Biuletynu Informacji Publicznej, a w szczególności jego redakcja,

- prowadzenie urzędowej tablicy ogłoszeń oraz tablic informacyjnych na terenie miasta,

- rozpowszechnianie informacji publicznej w innych formach przewidzianych przepisami prawa,

- koordynowanie i nadzorowanie obiegu wniosków o dostęp do informacji publicznej w Urzędzie, nadzór nad terminowością udzielania odpowiedzi,

- kolportaż „Kuriera Radzionkowskiego”,

o) koordynacja przeprowadzanych konsultacji społecznych oraz konsultacji z mieszkańcami,

p) obsługa kancelaryjna spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi osób zobligowanych,

q) obsługa kancelaryjna spraw związanych ze zgłoszeniami do rejestru korzyści osób zobligowanych,

r) koordynacja spraw związanych z podnoszeniem kwalifikacji pracowników Urzędu na szkoleniach, kursach i seminariach;

2) prowadzenie sekretariatu Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza, w tym:

a) obsługa kancelaryjno-organizacyjna narad zespołu doradczego Burmistrza oraz wyznaczonych spotkań Burmistrza,

b) prowadzenie kalendarza spotkań Burmistrza oraz Zastępcy Burmistrza,

c) obsługa spraw prowadzonych przez Burmistrza,

d) obsługa kancelaryjno-organizacyjna przyjęć interesantów przez Burmistrza i Zastępcę Burmistrza w sprawach skarg i wniosków oraz interwencji,

3) koordynacja działań związanych z kontrolą zarządczą w Urzędzie, w tym:

a) obsługa kancelaryjna przeprowadzanych audytów wewnętrznych,

b) prowadzenie urzędowego rejestru ryzyk,

c) obsługa kancelaryjno-organizacyjna procesu zarządzania ryzykiem w Urzędzie,

d) obsługa kancelaryjno-organizacyjna działań z zakresu kontroli zarządczej w Urzędzie oraz miejskich jednostkach organizacyjnych;

4) sporządzanie raportu o stanie gminy;

5) w zakresie spraw miasta:

a) koordynacja spraw przygotowania i przeprowadzania na terenie miasta wyborów i referendów,

b) prowadzenie punktu informacji, w tym:

- udzielanie informacji interesantom o strukturze i funkcjonowaniu oraz zadaniach realizowanych przez Urząd,

- udzielanie podstawowych informacji o miejskich jednostkach organizacyjnych oraz o instytucjach działających na obszarze miasta, a także o innych instytucjach administracji publicznej,

c) udostępnianie aktów prawnych;

6) prowadzenie spraw związanych z dotowaniem niepublicznych placówek oświatowych;

7) prowadzenie rozliczeń międzygminnych dotyczących pokrycia kosztów zatrudnienia związanego
z nauczaniem religii;

8) prowadzenie spraw związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia pracowników młodocianych.


Dodatkowe informacje


W skład Wydziału Organizacyjnego wchodzi Biuro Rady Miasta.