mgr Katarzyna Moj
Kierownik Referatu
pokój nr 2, parter
tel. 32 388-71-04
faks 32 289-07-20
adres e-mail: podatki@radzionkow.pl

mgr Katarzyna Bomba
Inspektor
pokój nr 1, parter
tel. 32 388-71-13

mgr Katarzyna Sikorska
Podinspektor
pokój nr 1, parter
tel. 32 388-71-16

mgr Tomasz Machoń
Samodzielny Referent
pokój nr 3, parter
tel. 32 388-71-63

mgr Iwona Natkaniec
Starszy Specjalista
pokój nr 3, parter
tel. 32 388-71-14

mgr Ireneusz Stolarczyk
Starszy Poborca
pokój nr 3, parter
tel. 32 388-71-28

mgr inż. Weronika Respondek
Podinspektor
pokój nr 3, parter
tel. 32 388-71-28

mgr Joanna Brzezina
Inspektor
pokój nr 2, parter
tel. 32 388-71-19


Zakres zadań


Do zadań Referatu Podatków i Opłat Lokalnych należy w szczególności:

1) planowanie podatkowych należności budżetowych od ludności, analiza wykonania tych planów;

2) planowanie wydatków związanych z poborem podatków i opłat lokalnych;

3) dokonywanie wymiaru podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej i wydawanie decyzji administracyjnych w tym zakresie;

4) prowadzenie ewidencji podatników;

5) przeprowadzanie kontroli w zakresie prawidłowości zeznań stanowiących podstawę wymiaru podatku od nieruchomości;

6) rozpatrywanie spraw dot. odwołań podatników od otrzymanych decyzji;

7) rozpatrywanie spraw związanych z ulgami w podatkach i opłatach lokalnych (odraczanie, umarzanie, rozkładanie na raty);

8) opracowywanie postanowień w sprawie rozkładania na raty, odraczania, umorzenia podatków
i opłat stanowiących w całości dochody gminy, a pobieranych przez Urząd Skarbowy;

9) prowadzenie analitycznej i syntetycznej ewidencji księgowej dochodów Urzędu Miasta;

10) sporządzanie miesięcznych i kwartalnych sprawozdań z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego;

11) sporządzanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami;

12) sporządzanie kwartalnych sprawozdań o stanie należności;

13) sporządzanie kwartalnych sprawozdań o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń;

14) prowadzenie windykacji należności podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych;

15) przygotowywanie dokumentów celem złożenia do sądu o wpis hipoteki do ksiąg wieczystych podatników;

16) wystawianie wezwań do zapłaty oraz przygotowywanie dokumentów w celu rozpoczęcia postępowania sądowego;

17) prowadzenie spraw związanych z opłatą skarbową;

18) wystawianie zaświadczeń m.in. o:

a) niezaleganiu w regulowaniu podatków,

b) figurowaniu w ewidencji podatków,

c) wielkości gospodarstwa rolnego,

d) pomocy de minimis;

19) wydawanie informacji dla organów prokuratury i sądów o posiadaniu nieruchomości i opłacaniu podatku z tego tytułu;

20) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w zakresie aktualizacji danych do prawidłowego wymiaru podatku od nieruchomości, podatku rolnego;

21) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w zakresie informacji o posiadaniu środków transportowych;

22) wystawianie faktur VAT i prowadzenie rejestru sprzedaży dot. świadczonych usług oraz sprzedaży;

23) prowadzenie konsolidacji rozliczeń podatku VAT oraz JPK (Jednolity plik kontrolny);

24) przygotowanie dokumentów potwierdzających osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego celem poświadczenia przez Burmistrza oświadczenia strony;

25) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym wykorzystywanego do produkcji rolnej;

26) sporządzanie sprawozdań o udzielonej pomocy publicznej przedsiębiorcom oraz o zaległościach przedsiębiorców.