Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Miasta Radzionków

Kolorowy pasek

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków oraz inne uchwały dotyczące systemu gospodarowania odpadami w gminie

Uchwała Nr XXIII/243/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXIII/212/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 sierpnia 2012r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 14 grudnia 2020 r., poz. 9060, data wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku)

Uchwała Nr XLVIII/480/2022 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 listopada 2022 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 29 listopada 2022 roku, poz. 7590)

Uchwała Nr XXVI/241/2012 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
(Publikacja: Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 10 stycznia 2013 r., poz. 376)

Uchwała Nr III/18/2014 Rady Miasta Radzionków z dnia 15 grudnia 2014 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności
(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 15 grudnia 2014 roku, poz. 6494) - moc obowiązująca od 1 stycznia 2015 roku, utrata mocy obowiązującej z dniem 1 stycznia 2018 roku na podstawie uchwały Nr XLIII/366/2017

Uchwała Nr XLIII/366/2017 z dnia 13 grudnia 2017 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności  (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 14 grudnia 2017 roku, poz. 7134) - moc obowiązująca od dnia 1 stycznia 2018 roku

Utrata mocy uchwałą Nr VII/69/2019

Uchwała Nr VII/69/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 7 maja 2019r., poz. 3504 - data wejścia w życie z dniem 1 czerwca 2019r.). Zmieniona uchwałą Nr XVII/183/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku.

Uchwała Nr XIII/138/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/69/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 kwietnia 2019r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunanymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 9 grudnia 2019 roku, poz. 8524, wejście w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku).

Zawiadomienie Zastępcy Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach znak: WA-410/XXXIII/1/2019 z dnia 23.12.2019r. o wszczęciu postępowania nadzorczego

Uchwała Nr 526/XXXIII/2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Uchwały Nr XIII/138/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/69/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Uchwała Nr XVII/183/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr VII/69/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 kwietnia 2019r., zmienionej uchwałą Rady Miasta Radzionków nr XIII/138/2019 z dnia 28 listopada 2019r. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 11 maja 2020 roku, poz. 3875)

Uchwała Nr XXIII/250/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 14 grudnia 2020 roku, poz. 9067, wejście w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.)

(Zmieniona uchwałą Nr XXXI/316/2021 z dnia 5 sieprnia 2021 roku.)

(Utrata mocy uchwałą Nr Nr XXXI/316/2021 z dnia 5 sieprnia 2021 roku.)

Uchwała Nr XXXI/316/2021 z dnia 05 sierpnia 2021 roku w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy

(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 09 sierpnia roku, poz. 5287, wejście w życie z dniem 1 września 2021 roku.)

Uchwała Nr XXXV/350/2021 z dnia 02.12.2021r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 14 grudnia 2021 roku, poz. 8216)

Uchwała Nr XXIII/246/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują rodziny wielodzietne

(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 14 grudnia 2020 roku, poz. 9063, wejście w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.)

Uchwała Nr XXIII/244/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków

(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl z dnia 14 grudnia 2020 r., poz. 9061, wejście w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku)

Uchwała Nr XLV/460/2022 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 września 2022 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/244/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radzionków (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 5 października 2022 roku, poz. 6164)

 Uchwała Nr XXIII/248/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 14 grudnia 2020 roku, poz. 9065, wejście w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.)

(Zmieniono Uchwałą Nr XXI/315/2021 Rady Miasta Radzionków z dnia 05 sierpnia 2021 roku.)

(Zmieniono Uchwałą Nr XLV/458/2022 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 września 2022 roku.)

Uchwała Nr XXXI/315/2021 w sprawie zmiany Uchwały XXIII/248/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 09 sierpnia 2021 roku, poz. 5286, wejście w życie z dniem 1 września 2021 roku.)

Uchwała Nr XLV/458/2022 Rady Miasta Radzionkow z dnia 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/248/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 5 października 2022 roku, poz. 6162.)                                                   

Uchwała Nr XXIII/249/2020 z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi

(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 14 grudnia 2020 roku, poz. 9066, wejście w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.)

(Utrata mocy Uchwałą Nr XLV/459/2022 z dnia 29 września 2022 roku.)

Uchwała Nr XLV/459/2022 z dnia 29 września 2022 r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonycb przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia i wysokości cen za te usługi (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 5 października 2022 roku, poz. 6163.)

Uchwała Nr XXXIII/336/2021 z dnia 23 września 2021 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/249/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 10 grudnia 2020r. w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 28 września 2021 roku, poz. 6056)

Uchwała Nr XXII/176/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 4 czerwca 2016 roku, poz. 3100 - moc obowiązująca od 1 sierpnia 2016 r.)

Uchwała Nr 188/XIV/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 czerwca 2016 roku stwierdzająca naruszenie prawa w paragrafie 5 uchwały. 

Uchwała Nr XXII/177/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie uchwalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 4 czerwca 2016 roku, poz. 3101 - moc obowiązująca od 1 sierpnia 2016 r.)  - utrata mocy obowiązującej z dniem 1 stycznia 2018 roku na podstawie uchwały Nr XLIII/367/2017

Uchwała Nr 189/XIV/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 czerwca 2016 roku stwierdzająca naruszenie prawa w paragrafie 3 uchwały.

Uchwała Nr XXII/178/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 maja 2016 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 4 czerwca 2016 roku, poz. 3102 -  moc obowiązująca od 1 sierpnia 2016 r.)

Uchwała Nr 190/XIV/2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 9 czerwca 2016 roku stwierdzająca naruszenie prawa w paragrafie 7 uchwały.

Uchwała Nr XXIII/251/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 14 grudnia 2020 roku, poz. 9068, wejście w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.)

Uchwała Nr XXIII/245/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta Radzionków, za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz odbierania odpadów komunalnych

Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 14 grudnia 2020 roku, poz. 9062, wejście w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku)

Uchwała Nr XXIII/247/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 10 grudnia 2020 roku w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym

(Publikacja: Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 10 grudnia 2020 roku, poz. 9064, data wejścia w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.)

Uchwała Nr XXXIX/392/2022 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie określenia innego sposobu udokumentowania wykonania obowiązku w zakresie pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych (Publikacja: Dz.Urz. Woj.Śl. z dnia 29 marca 2022 roku, poz. 1938)

 

 

Załączniki

U.RM.2020.XXIII.243 (271.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.2022.XLVIII.480 (167.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.XXVI.241.2012 (25.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.III.18.2014 (52.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.XLIII.366.2017 (199.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.2019.VII.69 (110.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.2019.XIII.138 (106.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania (97.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 526-XXXIII-2019 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 30 grudnia 2019r. (126.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.2020.XVII.183 (123.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.2020.XXIII.250 (277.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.2021.XXXI.316 (116.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.2020.XXIII.246 (272kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.2021.XXXV.350 (121.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.XXII.173.2016 (317kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.2020.XXIII.244 (825.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.2022.XLV.460 (185.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.XXXVIII.307.2017 (198.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.2020.XXIII.248 (447.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.2021.XXXI.315 (117.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.2022.XLV.458 (190.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.2020.XXIII.246 (272kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.XXII.175.2016 (93.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.2020.XXIII.249 (608.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.2022.XLV.459 (179.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.2021.XXXIII.336 (293.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.XXII.176.2016 (38.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 188.XIV.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 09.06.2016 r. (97kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.XXII.177.2016 (37.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 189.XIV.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 09.06.2016r. (95.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.XXII.178.2016 (4MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Uchwała Nr 190.XIV.2016 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 09.06.2016r. (96.3kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.2016.XXIII.190 (28.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.2020.XXIII.251 (1.2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.2020.XXIII.245 (289.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.2020.XXIII.247 (269.9kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
U.RM.2022.XXXIX.392 (169.1kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:Urząd Miasta Radzionków
Źródło informacji:Przewodniczący Rady Miasta Radzionków Dariusz Wysypoł
Data utworzenia:2012-08-30 00:00:45
Wprowadził do systemu:Ilona Loch
Data wprowadzenia:2016-05-18 14:43:12
Opublikował:Ilona Loch
Data publikacji:2016-05-18 15:23:00
Ostatnia zmiana:2022-12-06 13:16:39
Ilość wyświetleń:5805

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij