Uzyskaj odpis aktu stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgonu)

Dowiedz się, jak uzyskać odpis aktu stanu cywilnego, czyli urodzenia, małżeństwa, zgonu.

Bezpośrednio po zarejestrowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego (USC) urodzenia, małżeństwa lub zgonu dostaniesz bezpłatnie odpis skrócony aktu. Za wydanie na Twój wniosek każdego kolejnego odpisu aktu musisz zapłacić opłatę skarbową, chyba że jesteś z niej zwolniony.

Sprawę załatwisz:

Kto może dostać odpis aktu stanu cywilnego

1. Osoba, której akt dotyczy oraz:

 • jej małżonek,
 • inna osoba z bliskiej rodziny: wstępny (na przykład rodzic, dziadek, babcia), zstępny (na przykład dziecko, wnuk, prawnuk) i rodzeństwo (brat, siostra),
 • przedstawiciel ustawowy (na przykład rodzic) lub opiekun,

2. Osoba, która wykaże interes prawny w uzyskaniu odpisu (czyli uzasadni interes, który wynika z przepisów prawa i przedstawi odpowiednie dokumenty np. zobowiązanie sądu), 
3. Sąd.
4. Prokurator.
5. Organizacja społeczna, jeśli uzasadni to swoimi celami statutowymi i przemawia za tym interes społeczny.
6. Organ administracji publicznej, jeżeli jest to konieczne do realizacji jego ustawowych zadań.

Wniosek o odpis aktu stanu cywilnego możesz złożyć osobiście lub przez pełnomocnika.

Jakie są rodzaje odpisów

 • odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe, aktu małżeństwa, aktu zgonu,
 • wielojęzyczne odpisy skrócone: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu,
  Wielojęzyczny odpis skrócony aktu stanu cywilnego może być Ci potrzebny, gdy będziesz załatwiać sprawy za granicą. Nie wymaga on tłumaczenia.
  Pamiętaj, że odpis skrócony aktu stanu cywilnego pokazuje aktualną treść aktu. Uwzględnia on zmiany, jakie dokonano w akcie.
 • odpisy zupełne: aktu urodzenia, aktu małżeństwa, aktu zgonu, aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości.
  Pamiętaj, że odpis zupełny aktu stanu cywilnego zawiera więcej informacji niż odpis skrócony: stanowi dokładne powtórzenie treści aktu stanu cywilnego z chwili jego sporządzenia wraz z treścią późniejszych wpisów (zmian).

Odpis aktu stanu cywilnego skrócony i zupełny możesz dostać w dwóch formach:

 • papierowej,
 • elektronicznej - czyli pliki elektroniczne, które są podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym, który potwierdza autentyczność dokumentu. Jeśli składasz wniosek o odpis w formie elektronicznej - otrzymasz odpis na swoją skrzynkę w ePUAP (jeśli posiadasz profil zaufany ePUAP). 

Wielojęzyczne odpisy skrócone możesz dostać tylko w postaci papierowej.

Co musisz przygotować, jeżeli załatwiasz sprawę osobiście w urzędzie

 • wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, który możesz otrzymać w USC - wniosek możesz pobrać u dołu strony,
 • potwierdzenie, że dokonałeś opłaty skarbowej (na przykład potwierdzenie przelewu lub pokwitowanie, które otrzymasz w kasie urzędu),
 • dokument, który potwierdzi Twój interes prawny - jeśli na tej podstawie chcesz dostać odpis dotyczący innej osoby,
 • dokument tożsamości, do okazania.

Co musisz przygotować, jeżeli załatwiasz sprawę listownie

 • wniosek o odpis aktu stanu cywilnego, który możesz otrzymać w USC,
 • potwierdzenie, że dokonałeś opłaty skarbowej (na przykład potwierdzenie przelewu lub pokwitowanie, które otrzymasz w kasie urzędu),
 • dokument, który potwierdzi Twój interes prawny - jeśli na tej podstawie chcesz dostać odpis dotyczący innej osoby.

Co musisz przygotować, jeżeli załatwiasz sprawę przez Internet

 • potwierdzenie, że dokonałeś opłaty skarbowej (na przykład potwierdzenie przelewu lub pokwitowanie, które otrzymasz w kasie urzędu),
 • skan dokumentu, który potwierdzi Twój interes prawny - jeśli na tej podstawie chcesz dostać odpis dotyczący innej osoby.

Ile musisz zapłacić

 • 22 zł - za odpis skrócony aktu stanu cywilnego (także za odpis wielojęzyczny),
 • 33 zł - za odpis zupełny aktu stanu cywilnego.

Odpis aktu otrzymasz bezpłatnie na przykład w sprawach: ubezpieczeń społecznych, zasiłków rodzinnych. Przypadki, w których nie musisz zapłacić opłaty skarbowej za wydanie odpisu aktu stanu cywilnego określa ustawa o opłacie skarbowej.

Jeżeli załatwiasz sprawę w naszym Urzędzie opłatę skarbową możesz wpłacić w kasie Urzędu Miasta Radzionków (pokój nr 1, parter) lub przesłać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzionków: ING Bank Śląski o/Radzionków nr konta: 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 w tytule podając "Opłata skarbowa za wydanie odpisu ....."

Gdzie możesz złożyć wniosek

W dowolnym USC.

Jak możesz złożyć wniosek przez internet do Urzędu Miasta Radzionków

1. Dokonaj opłaty, jeśli nie zrobiłeś tego wcześniej. Zrób przelew na konto urzędu, do którego składasz wniosek i zachowaj potwierdzenie przelewu. 
2. Wejdź na stronę usługi  Wnioskowanie o wydanie odpisu aktu cywilnego na platformie ePUAP.
3. Wybierz przycisk "Załatw sprawę".
4. Zaloguj się za pomocą dostępnych narzędzi.
5. Wybierz Urząd Miasta Radzionków.
6. Wypełnij formularz i zaznacz, w jakiej formie chcesz odebrać odpis. Do wyboru masz następujące możliwości:

 • odpis aktu w postaci papierowej, który możesz odebrać osobiście w urzędzie,
 • odpis aktu w postaci papierowej, który możesz otrzymać pocztą tradycyjną,
 • odpis aktu w postaci elektronicznej (podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu), który otrzymasz na swoje konto na platformie ePUAP . Pamiętaj, że wielojęzyczne odpisy skrócone możesz dostać tylko w postaci papierowej.

7. Dodaj załączniki:

 • potwierdzenie dokonania przelewu (opłaty skarbowej za odpis),
 • dokument, który potwierdza Twój interes prawny - jeśli na tej podstawie chcesz dostać odpis aktu innej osoby.

8. Wyślij formularz.

Kiedy dostaniesz odpis aktu

 • od razu, jeśli akt jest w elektronicznym centralnym rejestrze stanu cywilnego,

Akty sporządzane są w rejestrze od 1 marca 2015 roku. Akty sporządzone w papierowych księgach przed tą datą, muszą być do niego przeniesione. Dlatego też może to zająć więcej czasu.

 • w ciągu 7 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek - jeśli złożysz go w USC, w którym jest akt w formie papierowej, ale nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru,
 • w ciągu 10 dni roboczych od dnia, w którym złożysz wniosek -  jeśli złożysz go w USC, który nie ma aktu w formie papierowej i nie został on jeszcze przeniesiony do rejestru.

Kierownik USC może odmówić Ci wydania odpisu aktu stanu cywilnego. Dostaniesz wtedy decyzję administracyjną o odmowie. Jeśli kierownik USC wyda Ci taką decyzję, masz 14 dni, aby się od niej odwołać do wojewody, któremu podlega USC. Odwołanie złóż za pośrednictwem kierownika USC, który wydał decyzję.

Osoby, które przyjmą Cię w tej sprawie w naszym Urzędzie to p. Gabriela Mol (Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego) oraz p. Joanna Dejas (Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego).
Urząd Stanu Cywilnego znajduje się w pokoju nr 5 (parter) w budynku Urzędu przy ul. Męczenników Oświęcimia 42.
Pytania możesz zadać telefonicznie - p. Gabriela Mol 32 3887109, p. Joanna Dejas 32 3887154.

Możesz zobaczyć również:

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji