Uzyskaj wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Kto może uzyskać zaświadczenie

Każdy ma prawo wglądu do studium lub planu miejscowego oraz otrzymania z nich wypisów i wyrysów

Co przygotować

Wniosek o sporządzenie wypisu lub wyrysu lub wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - formularz do pobrania u dołu strony.

W Urzędzie Miasta Radzionków możesz złożyć wniosek w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 4, parter w budynku przy ul. Męczenników Oświęcimia 42) lub wysłać e-mailem na adres um@radzionkow.pl

Ile zapłacisz

Wypis - do 5 stron - 30zł, powyżej 5 stron -50zł

Wyrys - za każdą wchodzącą w skład wyrysu pełną lub rozpoczętą część odpowiadającą stronie formatu A4 - 20zł nie więcej niż 200 zł.

Opłatę skarbową możesz wpłacić w Kasie Urzędu Miasta Radzionków (pokój nr 1,parter) lub przesłać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzionków: ING Bank Śląski o/Radzionków nr konta: 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 w tytule podając "Opłata skarbowa za wydanie wypisu/wyrysy z ...".

Ile będziesz czekać

Urzędnik sporządzi wypis/wyrys do 7 dni od dnia, w którym złożysz wniosek.

Dodatkowe informacje

Osobą, która przyjmie Cię w tej sprawie w naszym Urzędzie jest p. Eugeniusz Tomanek - pracownik Referatu Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego, tel. 32 388-71-24. Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego znajduje się w budynku Urzędu przy ul. Męczenników Oświęcimia 42, pokój nr 14, II piętro.