Uzyskaj zezwolenie na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg

Kto może uzyskać zaświadczenie

Zezwolenie takie będzie potrzebne, jeżeli prowadzisz roboty w pasie drogowym, umieszczasz obiekty budowlane niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, umieszczasz reklamy, zajmujesz pas drogowy na prawach wyłączności w innych celach niż opisane.

Pas drogowy to chodnik, jezdnia, pobocze, pas zieleni, zjazd itp.

Jeżeli zajmiesz pas drogowy bez zezwolenia Burmistrza, lub jeżeli przekroczysz termin zajęcia pasa drogowego określony w zezwoleniu, lub jeżeli zajmiesz pas drogowy o większej powierzchni niż ta określona w zezwoleniu zostaniesz obciążony karą pieniężną w wysokości 10-krotnej opłaty za zajęcie pasa drogowego określonej w decyzji.

Co przygotować

  • wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego - wzory wniosków, z których możesz skorzystać znadują się u doły strony,
  • mapkę sytuacyjną,
  • umowę, zlecenie, upoważnienie, pełnomocnictwo - w razie potrzeby,
  • numer pozwolenia na budowę, lub zgłoszenia prowadzonych prac - w razie potrzeby.

Możesz też zostać poproszony o przedstawienie do wglądu dokumentacji technicznej, uzgodnień.

W Urzędzie Miasta Radzionków możesz złożyć wniosek w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 4, parter w budynku przy ul. Męczenników Oświęcimia 42).

Ile zapłacisz

Wysokość stawek jest określona w uchwale Nr XVII/185/2020 Rady Miasta Radzionków z dnia 30 kwietnia 2020r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych.
Opłatę skarbową możesz wpłacić w Kasie Urzędu Miasta Radzionków (pokój nr 1, parter) lub przesłać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzionków: ING Bank Śląski o/Radzionków nr konta: 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 w tytule podając "Opłata skarbowa za zajęcie pasa drogowego".

Ile będziesz czekać

Urzędnik wystawi decyzję administracyjną do 30 dni od dnia, w którym złożyłeś wniosek.

Jeżeli otrzymasz decyzję odmowną, możesz odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem Burmistrza Miasta Radzionków w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Dodatkowe informacje

Osobą, która przyjmie Cię w tej sprawie w naszym Urzędzie jest p. Jan Kremiec - pracownik Referatu Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami tel. 32 388-71-31. Referat Inwestycji, Remontów i Zarządzania Drogami znajduje się w pomieszczeniu w podwórzu przy budynku Urzędu przy ul. Męczenników Oświęcimia 42.