Uzyskaj informację o środowisku i jego ochronie

Kto może dostać informację o środowisku i jego ochronie

Każdy, kto szuka takich informacji.

Gdzie możesz dostać takie informacje

W instytucji publicznej, która je ma. Może to być na przykład urząd miasta lub gminy, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, ministerstwo, park narodowy, instytut badawczy. 

Informację o środowisku możesz uzyskać ustnie i na wniosek.

USTNIE

Kiedy nie musisz składać wniosku i możesz uzyskać informacje ustnie.

Jeśli:

1. Urzędnik nie będzie musiał wyszukiwać tych informacji i będzie mógł od razu je podać,

2. Doszło do:

 • klęski żywiołowej lub innej katastrofy naturalnej,
 • awarii technicznej,
 • innego bezpośredniego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska, które było spowodowane działalnością człowieka lub przyczynami naturalnymi.

Informację możesz otrzymać telefonicznie lub na miejscu w instytucji publicznej.

Ile zapłacisz

Usługa jest bezpłatna.

Ile będziesz czekać

Informacje dostaniesz od razu podczas rozmowy z urzędnikiem.

NA WNIOSEK

Wniosek do naszego Urzędu możesz złożyć:

 • osobiście w siedzibie urzędu przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 (pokój nr 4),
 • wysłać pocztą lub e-mailem,
 • przez ePUAP.

Jeżeli składasz wniosek osobiście, wysyłasz pocztą lub e-mailem - nie ma jednego wzoru wniosku - możesz go napisać samodzielnie. Zawrzyj w nim dane kontaktowe, opisz dokładnie jakiej informacji potrzebujesz, w jakiej formie chcesz mieć udostępnione informacje - na przykład kserokopii dokumentów, plików nagranych na płytę CD, oraz w jakiej formie chcesz otrzymać informacje - np. pocztą tradycyjną, elektroniczną lub odebrać je osobiście.

Jak możesz złożyć wniosek przez ePUAP do Urzędu Miasta Radzionków:

1. Wejdź na stronę usługi Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
2. Wybierz przycisk "Załatw sprawę".
3. Zaloguj się za pomocą dostępnych narzędzi np. profil zaufany.
4. Wybierz Urząd Miasta Radzionków.
5. Wypełnij formularz.
6. Podpisz pismo i wyślij formularz.

Instytucja publiczna poinformuje cię, jeśli:

 • nie ma informacji, o które prosisz,
 • przekaże twój wniosek do innej instytucji publicznej,
 • nie będzie mogła ustalić, która instytucja ma informacje, o które prosisz.

Jeśli instytucja nie może udostępnić ci informacji publicznej w takiej formie, w jakiej chcesz (na przykład chcesz dostać zeskanowane dokumenty, ale wykonanie takiego skanu mogłoby je zniszczyć) lub w taki sposób, w jaki chcesz (na przykład chcesz otrzymać informacje na adres e-mail, a instytucja może je przekazać jedynie do rąk własnych), zostaniesz o tym pisemnie poinformowany. Urzędnik zaproponuje inną formę lub sposób udostępnienia informacji. Jeżeli w ciągu 14 dni od powiadomienia nie złożysz ponownie wniosku o udostępnienie informacji w proponowanej przez urzędnika formie lub w proponowany sposób, to urzędnik wyda decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

Urząd odmówi udostępnienia informacji o środowisku i jego ochronie, jeżeli:
1) wnioskujesz o dokumenty lub dane będące w trakcie opracowywania;
2) wnioskujesz o dokumenty lub dane przeznaczone do wewnętrznego komunikowania się;
3) wniosek jest w sposób oczywisty niemożliwy do zrealizowania;
4) wniosek jest sformułowany w sposób zbyt ogólny.

Wniosek może w twoim imieniu złożyć też pełnomocnik. Dowiedz się w urzędzie, jak załatwić sprawę przez pełnomocnika.

Ile zapłacisz

Instytucja publiczna, w której składasz wniosek, poinformuje cię, ile i kiedy zapłacisz za udostępnienie informacji.

Usługa jest bezpłatna - jeśli informacje, których szukasz, są w publicznie dostępnym wykazie danych, umieszczonym w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) danej instytucji.

Usługa jest płatna - jeśli:

 • konieczne jest wyszukanie informacji,
 • chcesz dostać informację w określonej formie, w którą urząd musi przekształcić posiadane informacje, na przykład chcesz dostać skan, a dokument ma wersję papierową, chcesz dostać wydruk, a dokument ma formę elektroniczną albo chcesz dostać dokumenty na płycie CD,
 • konieczne jest przygotowanie kopii dokumentów lub danych,
 • konieczne jest przesłanie informacji pocztą tradycyjną.

W Radzionkowie opłatę możesz wpłacić w kasie Urzędu Miasta Radzionków (pokój nr 1, parter) lub przelać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Radzionków: ING Bank Śląski o/Radzionków nr konta: 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 w tytule podając "Opłata za udostępnienie informacji o środowisku".

Ile będziesz czekać

Informacje dostaniesz:

 • od razu - jeśli składasz wniosek w siedzibie instytucji publicznej, a informacje, o które pytasz, są w publicznie dostępnym wykazie danych,
 • do miesiąca od złożenia wniosku - jeśli składasz wniosek w urzędzie, pocztą, mailem albo przez ePUAP,
 • do 2 miesięcy - jeśli sprawa jest szczególnie skomplikowana.

Dodatkowe informacje

Osobą, która przyjmie Cię w tej sprawie w naszym Urzędzie jest p. Michał Gwóźdź.
Referat Ochrony Środowiska znajduje się w budynku Urzędu przy ul. Kużaja 17.
Pytania możesz zadać telefonicznie 32 3887177.
Możesz skorzystać z przygotowanego przez nas wniosku pomocniczego.

Możesz zobaczyć również http://www.radzionkow.pl/ekologia