Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne

Wstęp

Pamiętaj! Uprawnionym do składania informacji i załatwiania wszelkich spraw związanych z podatkiem od nieruchomości jest podatnik działający osobiście lub przez pełnomocnika.

Informację jak ustanowić pełnomocnika uzyskasz w naszym Urzędzie w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych pok. nr 3 (parter) nr telefonu: 32 388 71 14

Co podlega opodatkowaniu

Przedmiotem opodatkowania podatkiem od nieruchomości są:

 • grunty;
 • budynki lub ich części;
 • budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Co jest zwolnione z podatku

Zwolnienia z podatku reguluje:

1. art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych;
2. Uchwała Rady Miasta Radzionków - Uchwała Nr XXXIV/342/2021 z dnia 28.10.2021r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

Kto płaci podatek

Podatek od nieruchomości będziesz musiał zapłacić, jeżeli jesteś:
1. właścicielem nieruchomości lub obiektów budowlanych;
2. posiadaczem samoistnym nieruchomości lub obiektów budowlanych;
3. użytkownikiem wieczystym gruntu;
4. posiadaczem nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:

 • wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub innego tytułu prawnego, z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości,
 • jest bez tytułu prawnego.

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy oraz obowiązek złożenia informacji

1. Obowiązek podatkowy powstaje:

 • od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku (np. zakup gruntu, lokalu mieszkalnego, budynku);
 • z dniem 1 stycznia roku następującego po roku, w którym budowa (np. budynku mieszkalnego) została zakończona, albo w którym rozpoczęto użytkowanie budowli albo budynku lub ich części przed ich ostatecznym wykończeniem.

2. Informację na podatek od nieruchomości lub jego korektę powinieneś złożyć w terminie 14 dni od dnia nabycia lub zaistnienia zdarzenia powodującego zmianę wysokości opodatkowania np. rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej, zmiana sposobu użytkowania nieruchomości lub jej części.

Jak załatwić sprawę

 1. Pobierz formularz(e):

 • Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych IN-1 - formularz do pobrania u dołu strony;
 • Załacznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania podlegających opodatkowaniu ZIN-1 - formularz do pobrania u dołu strony;
 • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania ZIN-2 - formularz do pobrania u dołu strony;
 • Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych - dane pozostałych podatników ZIN-3 - formularz do pobrania u dołu strony.
 1. Wypełnij formularz(e).

 2. Złóż w naszym Urzędzie w Biurze Obsługi Klienta (pokój nr 4) lub wyślij go pocztą na adres: Urząd Miasta Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków.

Ile będziesz czekał

Decyzja w sprawie wysokości podatku zostanie doręczona Ci nie później niż w ciągu miesiąca, a w sprawach szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia informacji. O każdym przedłużeniu załatwienia sprawy zostaniesz poinformowany. Od tej decyzji służy Ci prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach.

Ile będziesz płacił

Stawki podatku od nieruchomości określa na poszczególne lata Rada Miasta Radzionków znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej - Podatek od nieruchomości

Kwota podatku zostanie ustalona w drodze decyzji i płatna jest we wskazanych, ustawowych ratach tj. do dnia 15 marca, do dnia 15 maja, do dnia 15 września i do dnia 15 listopada danego roku.
W przypadku gdy kwota podatku nie przekracza 100 zł, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Gdzie możesz zapłacić podatek

Podatek można zapłacić:

 • w kasie naszego Urzędu, w pokoju nr 1 (parter);
 • na indywidualny numer konta bankowego wskazany w decyzji podatkowej;
 • na konto bankowe naszego Urzędu: ING Bank Śląski nr 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264

Dodatkowe informacje

Sprawy dot. wymiaru podatku od nieruchomości w naszym Urzędzie załatwisz w Referacie Podatków i Opłat Lokalnych, znajdującym się w pokoju nr 3 (parter) w budynku Urzędu przy ul. Męczenników Oświęcimia 42.

Osoby, które przyjmą Cię w tych sprawach to p. Bożena Szewczyk oraz p. Iwona Natkaniec (nr telefonu: 32 388 71 14)

Sprawy dotyczących płatności podatków załatwisz w pokoju nr 1 i 3 (parter).

Osoby, które przyjmą Cię w tych sprawach to p. Katarzyna Bomba (nr telefonu: 32 388 71 13) oraz p. Weronika Respondek oraz p. Ireneusz Stolarczyk (32 388 71 28).