Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy (aPGW)
 

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów w dniu 18 października 2016 r. aktualizacji planów gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy informujemy, że dokumenty zostały opublikowane w formie rozporządzeń w Dzienniku Ustaw stając się aktami prawnymi regulującymi działania w gospodarce wodnej w okresie planistycznym na lata 2016-2021.

Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry - link

Plan Gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Łaby - link

Plan Gospodarowania wodami na obszarze Dunaju - link

Plany gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy: Odry, Łaby i Dunaju są dokumentami strategicznymi, które m.in. opisują stan wód powierzchniowych i podziemnych, określają cele środowiskowe dla jednolitych części wód i obszarów chronionych oraz wskazują zadania prowadzące do osiągnięcia dobrego stanu wód spoczywające na jednostkach odpowiedzialnych za ich realizację.