KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L z 04.05.2016 r., Nr 119, s. 1), zwanego dalej w skrócie „RODO”, iż:

I. ADMINISTRATOR DANYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Miasta Radzionków z siedzibą w Urzędzie Miasta Radzionków 41-922 Radzionków ul. Męczenników Oświęcimia 42.

II. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych
w Urzędzie Miasta Radzionków jest Pani Agnieszka Szołtysek, z którą może się Pani/Pan skontaktować
w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)      pod adresem poczty elektronicznej: iod@radzionkow.pl ;

2)      pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych bądź zleconych miasta Radzionków określonych przepisami prawa, w szczególności w art. 7 i 8 ustawy o samorządzie gminnym, w celu realizacji przysługujących miastu Radzionków uprawnień, bądź spełnienia przez miasto Radzionków obowiązków określonych tymi przepisami prawa albo jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.
 2. Przetwarzanie może być również niezbędne w celu wykonania umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani /Pana żądanie, przed zawarciem umowy.
 3. Mogą również wystąpić przypadki w których zostanie Pani/Pan poproszona/y o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Dane nie będą przekazywane innym podmiotom, z wyjątkiem podmiotów uprawnionych do ich przetwarzania na podstawie przepisów prawa.

V. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
 2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ, W TYM DOSTĘPU DO DANYCH OSOBOWYCH.

1.      Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1)      dostępu do treści swoich danych osobowych

(w przypadku jeżeli dane osobowe podlegające udostępnieniu znajdują sie w dokumentacji  przekazanej do archiwum zakładowego, takie udostępnienie jest możliwe tylko w powiązaniu
z prowadzonym przez Administratora postępowaniem. Archiwum nie prowadzi ewidencji danych osobowych osób fizycznych – na podstawie art. 22 b ust. 3 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);

2)      sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych

(Pani/Pana dane osobowe mogą zostać uzupełnione lub sprostowane, jednakże nie zmieni to treści już zgromadzonych materiałów archiwalnych przekazanych i przechowywanych w archiwum zakładowym – na podstawie  art. 22b ust. 1 pkt 1 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);

3)      usunięcia swoich danych osobowych;

4)      ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych

(ogranicza się stosowanie art. 18 ust. 1 lit. a i b RODO na podstawie z art. 22b ust. 1 pkt 2 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach);

5)      przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

2.      Zgodnie z art. 22b ust. 1 i 3 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach ogranicza się stosowanie art. 15 ust. 1 i 3, art. 16 i art. 18 ust. 1 lit. a i b RODO w zakresie działalności archiwalnej.

VII. PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY.

 1. Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do cofnięcia zgody.
 2. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. INFORMACJA O WYMOGU/DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem:

1) ustawowym;
2) umownym, lub
3) warunkiem zawarcia umowy;

do których podania będzie Pani/Pan zobowiązana/y.

 1. W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.
 2. W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.
 3. W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

BURMISTRZ MIASTA
/-/     Gabriel  Tobor

 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.  (link do strony Unii Europejskiej)

Ustawa z dnia 10 maja 2018r.  o ochronie danych osobowych

Ustawa z dnia 14 lipca 1983r.  o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach

Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych   

Zarządzenie Nr 973/20 z dnia 4 sierpnia 2020r. w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miasta Radzionków

Monitoring miejski:
Zarządzenie Nr 410/2019 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 14 sierpnia 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta Radzionków
Zarządzenie Nr 957/20 z dnia 29 lipca 2020r. w sprawie zmiany załączników do Regulaminu funkcjonowania systemu monitoringu wizyjnego miasta Radzionków

Monitoring w Urzędzie Miasta Radzionków: Zarządzenie wewnętrzne Nr 32/2019 Kierownika Urzędu Miasta Radzionków – Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 9 września 2019r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania monitoringu wizyjnego w Urzędzie Miasta Radzionków