Uchwała Nr I/N/1/99 Rady Miejskiej w Radzionkowie z dnia 11 września 1999 roku w sprawie ogłoszenia św. Wojciecha patronem miasta Radzionkowa

Działając na podstawie art. 18 ust. 1 w związku z art. 40 ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 1996 roku, nr 13, poz. 74 z późniejszymi zmianami)

Rada Miejska w Radzionkowie uchwala, co następuje:

 §1. Zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Stolicy Apostolskiej z dnia 23 lutego 1999 roku ogłasza się Świętego Wojciecha, Biskupa i Męczennika patronem miasta Radzionkowa.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radzionkowie
mgr inż. Michał Cyl