Uchwała Nr XXXV/300/2008 Rady Miasta Radzionków z dnia 22 grudnia 2008 roku w sprawie zasad i warunków używania herbu miasta Radzionków

Działając na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 roku, Dz.U. nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 4, ust. 2 i 3 Statutu Miasta Radzionków - załącznik do uchwały z IX/62/2003 Rady Miasta Radzionków z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radzionków (Dz.Urz.Woj.Śl. z 18 sierpnia 2003 roku, nr 81, poz. 2203 ze zm.)

Rada Miasta Radzionków uchwala, co następuje:

§1.1. Wzór herbu określa uchwała Nr I/N/2/99 Rady Miejskiej w Radzionkowie z dnia 11 września 1999 roku w sprawie nadania herbu miasta Radzionkowa oraz Uchwała nr IX/62/2003 Rady Miasta Radzionków z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radzionków (Dz.Urz.Woj.Śl. z 18 sierpnia 2003 roku, nr 81, poz. 2203, ze zm.)
2. Herb miasta Radzionków stanowi jego własność, jest symbolem lokalnej społeczności i podlega ochronie jako dobro osobiste Miasta.
3. Herbu miasta Radzionków używa do swojej działalności:
1) Rada Miasta Radzionków,
2) Burmistrz Miasta Radzionków,
3) Urząd Miasta Radzionków,
4) miejskiej jednostki organizacyjne dla celów związanych z realizacją swoich zadań statutowych.
4. Herbu Miasta Radzionków mogą używać również osoby fizyczne lub prawne związane z Miastem Radzionków.

§2.1. Używanie herbu miasta nie może godzić w dobre obyczaje, prestiż i interes miasta.
2. Wykorzystanie herbu nie może być sprzeczne z prawem i porządkiem publicznym.
3.Herb może być używany tylko w kształcie, proporcjach i barwach zgodnych ze wzorem graficznym przyjętym w Statucie Miasta Radzionków, z zastrzeżeniem, że:
1) herb zawarty w druku jednobarwnym może być także jednobarwny,
2) dopuszcza się stosowanie stylizacji herbu (jednobarwnej lub wielobarwnej) w postaci płaskorzeźby, metaloplastyki lub innych dzieł artystycznych.

§3. Używanie herbu z poszanowaniem zasad określonych w § 1 i § 2 stanowi promocję Miasta i jest bezpłatne.

§4. Burmistrz Miasta Radzionków może zakazać używania herbu jeżeli podmiot uprawniony wykorzystuje go w sposób nie zapewniający mu należytej czci i szacunku, naraża dobre obyczaje, prestiż lub interes Miasta na szkodę.

§5. W przypadku korzystania przez uprawniony podmiot z herbu po wydanym przez burmistrza pisemnym zakazie mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

§6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady
Bernard Skibiński

Publikacja uchwały w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego 3 marca 2009 roku, Nr 35, poz. 2452.