Uchwała nr I/N/2/99 Rady Miejskiej w Radzionkowie z dnia 11 września 1999 roku w sprawie nadania herbu miasta Radzionkowa

Działając na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13, art. 40 ust. 1, art. 40 ust. 2 pkt. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 roku nr 13, poz. 74 z późn. zm.) w związku z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 roku o odznakach i mundurach w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 29 grudnia 1998 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrożeniem reformy ustrojowej państwa (Dz.U. nr 162, poz. 1126) po zasięgnięciu opinii Komisji Heraldycznej przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Ustanawia się herb dla miasta Radzionkowa, którym jest wizerunek Świętego Wojciecha, Biskupa i Męczennika zatwierdzonego uprzednio dekretem z dnia 23 lutego 1999 roku Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Stolicy Apostolskiej patronem miasta Radzionkowa.

§2.1. Herbem miasta Radzionkowa jest, w polu błękitnym tarczy hiszpańskiej, postać św. Wojciecha na srebrnym obłoku, w szacie srebrno-czerwonej, trzymającego w ręce prawej wiosło złote, w lewej ręce takiż krzyż lotaryński.
2. Graficzny wzór herbu, o którym mowa w pkt. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Miasta Radzionkowa.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w prasie lokalnej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Radzionkowie oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radzionkowie
mgr inż. Michał Cyl