Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r., poz.1990 ze zm.),

Burmistrz Miasta Radzionków informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42, na stronach internetowych urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.radzionkow.pl. w Menu Przedmiotowym Nieruchomości oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, tj. na tablicach informacyjnych znajdujących się na terenie miasta, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w rejonie ul. Dąbrowskiej w Radzionkowie, Województwo Śląskie – Powiat Tarnogórski.

Do sprzedaży przeznaczona jest niezabudowana nieruchomość położona w Radzionkowie przy ul. Dąbrowskiej obejmująca działkę nr 2250/21 a.m.19 zapisaną w księdze wieczystej KW Nr GL1T/00054843/3 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach. Nr jednostki rejestrowej G.3324.

Przetarg odbędzie się 03 września 2021 roku o godz. 09:30, w Urzędzie Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42, pokój nr 8.

Informacji na temat przetargu udziela Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Radzionków, pokój nr 14, pod nr tel. (32) 388-71-21, (32) 388-71-23, w godzinach urzędowania, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium.

Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 roku w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości „Informację o wyniku przetargu” wywiesza się w siedzibie właściwego Urzędu tj. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 na okres 7 dni począwszy od dnia 14 września 2021 roku.