1. W I półroczu 2022 roku ustala się następujące działania na rzecz poprawy dostępności:

1) montaż pętli indukcyjnej w Biurze Obsługi Klienta (budynek Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42) oraz szkolenie pracowników w zakresie udzielania pomocy przy  używaniu pętli indukcyjnej  przez osoby ze szczególnymi potrzebami w zakresie słuchu;

2) montaż lupy indukcyjnej w Biurze Obsługi Klienta (budynek Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42) oraz szkolenie pracowników w zakresie udzielania pomocy przy  używania lupy indukcyjnej  przez osoby ze szczególnymi potrzebami w zakresie wzroku;

3) montaż w budynku Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42 oznakowań dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie wzroku;

4) nawiązanie współpracy z podmiotami zewnętrznymi świadczącymi usługi zwiększenia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w szczególności w zakresie  sporządzania tekstów łatwych do czytania (ETR) oraz w języku migowym;

5) zakup usługi tłumacza języka migowego;

6) kontynuacja działań  zwiększenia dostępności cyfrowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzionków, zwanego dalej BIP, w tym:

a) przejście na nowe narzędzie aktualizacyjne BIP spełniające wymogi dostępności cyfrowej,

b) publikacja w BIP informacji podstawowych w tekście łatwym do czytania (ETR),

c) publikacja w BIP informacji podstawowych w języku migowym,

d) opracowanie oraz wdrożenie procedury przygotowywania tekstów dostępnych cyfrowo publikowanych w BIP;

7) opracowanie oraz wdrożenie usługi „Urzędnika mobilnego”, w tym ustalenie katalogu spraw oraz wyznaczenie osób odpowiedzialnych za realizację usług;

8) aktualizacja Deklaracji dostępności opublikowanej w BIP;

9) kontynuacja działań, których celem jest zwiększenie poziomu wiedzy pracowników Urzędu Miasta Radzionków w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami;

10) dalsza analiza w zakresie określenia możliwości zwiększenia dostępności usług Urzędu Miasta Radzionków  osobom ze szczególnymi potrzebami w obszarach dostępności architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej.

2. W II półroczu 2022 roku ustala się następujące działania na rzecz poprawy dostępności:

1) publikacja w BIP najczęściej załatwianych spraw (do 5 rodzajów spraw) w tekście łatwym do czytania oraz w języku migowym;

2) zawarcie porozumienia z Dyrektorem Centrum Kultury „Karolinka” oraz Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w zakresie przygotowania pomieszczeń biurowych i otoczenia do zapewnienia pełnej obsługi  osób ze szczególnymi potrzebami, w tym bez barier architektonicznych;

3) dokonanie oszacowania kosztów pełnego dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami pomieszczeń i otoczenia, o których mowa w pkt 2;

4) aktualizacja Deklaracji dostępności opublikowanej w BIP;

5) kontynuacja działań, których celem jest zwiększenie poziomu wiedzy pracowników Urzędu Miasta Radzionków w zakresie obsługi osób ze szczególnymi potrzebami;

6) ustalenie poziomu wykonania Planu działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 2022 rok w Urzędzie Miasta Radzionków;

7) w oparciu o analizę potrzeb i możliwości oraz wykonania Planu działań za 2022r., opracowanie Planu działań na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami na 2023 rok w Urzędzie Miasta Radzionków.

3. Wykonanie działań opisanych w ust. 1 i ust. 2 powierza się Koordynatorowi ds. dostępności w Urzędzie Miasta Radzionków przy współpracy Zespołu ds. dostępności plus oraz przy współpracy pracowników Urzędu Miasta Radzionków wyznaczonych przez Koordynatora ds. dostępności, zgodnie z podziałem zadań wynikającym z Regulaminu Organizacyjnego.