Zgłoś zmianę wpisu w CEIDG

Informacje, podane przy rejestracji w CEIDG, mogą zmieniać się wielokrotnie w ciągu trwania twojej działalności gospodarczej. Przykładowo, możesz rozszerzyć przedmiot działalności, zmienić dane kontaktowe czy zrezygnować ze stałego miejsca prowadzenia firmy na rzecz pracy mobilnej. W takich przypadkach zaktualizuj swoje dane w rejestrze - złóż wniosek o zmianę danych w CEIDG.

Termin w jakim musisz zgłosić zmianę danych zależy od tego jakie dane się zmieniły.

W ciągu 7 dni od zaistnienia zmiany musisz zgłosić zmianę:

 • twojego imienia i nazwiska, daty urodzenia (jeśli nie posiadasz numeru PESEL),
 • dodatkowych określeń, które włączyłeś do nazwy firmy,
 • informacji o obywatelstwie,
 • adresu do doręczeń oraz adresu stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej – jeżeli takie miejsce posiadasz,
 • innych danych kontaktowych, jeśli podałeś je we wniosku o wpis do CEIDG,
 • przedmiotu wykonywanej działalności opisanego kodami PKD.

Niezwłocznie, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu zmiany danych musisz zgłosić: dane zarządcy sukcesyjnego, o ile zarządca sukcesyjny został powołany.

W dogodnym dla ciebie terminie, jednak zgodnie ze stanem faktycznym zgłoś zmiany dotyczące:

 • daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,
 • danych przedstawiciela ustawowego innego niż kurator lub opiekun, syndyk, nadzorca lub zarządca w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 • daty zawieszenia i wznowienia wykonywania działalności gospodarczej,
 • daty zaprzestania wykonywania działalności gospodarczej (gdy została wcześniej zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG),
 • informacji o istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej (gdy została zgłoszona we wniosku o wpis do CEIDG).

Zmiana wpisu nastąpi nie później niż następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku do CEIDG, jeśli jest to jedyny twój wniosek przetwarzany w danym momencie.

Sprawę możesz załatwić:

 • w urzędzie,
 • przez Internet,
 • wniosek możesz wysłać listem poleconym, ale wtedy podpis musi być potwierdzony notarialnie. Jeśli wyślesz wniosek pocztą - zatrzymaj potwierdzenie nadania przesyłki poleconej.

Wymagane dokumenty:

 1. Wypełniony formularz CEIDG-1 oraz odpowiedni załącznik.
 2. Dowód osobisty (lub paszport) do wglądu.

Wniosek w urzędzie może złożyć pełnomocnik zgłoszony w CEIDG (zakres pełnomocnictwa musi obejmować możliwość wprowadzenia zmian, nie trzeba uiszczać opłaty skarbowej za złożenie pełnomocnictwa, nie trzeba też okazywać dokumentu pełnomocnictwa) lub pełnomocnik ustanowiony na zasadach ogólny (pełnomocnictwo pisemne, ustanowione jednorazowo do wybranej czynności, każdorazowo przy złożeniu pełnomocnictwa trzeba uiścić opłatę skarbową - 17 zł – opłata nie dotyczy najbliższej rodziny).

Dokumenty złóż w pokoju nr 6 lub pokoju nr 7 (parter) w budynku Urzędu przy ul. Męczenników Oświęcimia 42. Osobami, które przyjmą Cię w tej sprawie są p. Danuta Draus, nr telefonu 32 3887112 lub p. Magdalena Synecka nr telefonu 32 3887111.

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe opłaty możesz ponieść, tylko w przypadku realizacji tej usługi przez pełnomocnika.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców.
 • Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy.
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wniosek wraz z załącznikami dostępny jest na stronie - biznes.gov.pl