Działając na podstawie art. 38 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2021r., poz. 1889 ze zm.), Burmistrz Miasta Radzionków informuje, że na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42, na stronach internetowych urzędu i w Biuletynie Informacji Publicznej – www.bip.radzionkow.pl. w Menu Przedmiotowym Nieruchomości oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, tj. na tablicach informacyjnych znajdujących się na terenie miasta, zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej przy ul. Księżogórskiej w Radzionkowie, Województwo Śląskie – Powiat Tarnogórski

Do sprzedaży przeznaczona jest działka nr 296/10 a.m 19 o/Radzionków o powierzchni 16853m2, stanowiąca własność Gminy Radzionków, objęta księgą wieczystą nr GL1T/00037536/3 Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach, nr jednostki rejestrowej 5259.

Przetarg odbędzie się 18 listopada 2022 roku o godz. 09:30, w Urzędzie Miasta Radzionków przy ul. Męczenników Oświęcimia 42, pokój nr 8.

Informacji na temat przetargu udziela Referat Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego Urzędu Miasta Radzionków, pokój nr 14, pod nr tel. 32 388-71-21, 32 388-71-23, w godzinach urzędowania, w okresie od ukazania się ogłoszenia do upływu terminu wnoszenia wadium.