mgr Dariusz Szopa
Kierownik Referatu
pokój nr 14, II piętro
tel. 32 388-71-21
faks 32 289-07-20
adres e-mail: nieruchomosci@radzionkow.pl

mgr Alicja Goroszkiewicz
Inspektor
pokój nr 14, II piętro
tel. 32 388-71-23

mgr inż. Wojciech Sapota
Starszy specjalista
pokój nr 14, II piętro
tel. 32 388-71-23

inż. Eugeniusz Tomanek
Starszy Specjalista
pokój nr 14, II piętro
tel. 32 388-71-24

mgr Henryka Książek
Inspektor
pokój nr 14, II piętro
tel. 32 388-71-29

mgr Beata Wilczek
Inspektor
pokój nr 14, II piętro
tel. 32 388-71-29


Zakres zadań


Do zadań Referatu Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego należy w szczególności:

1) prowadzenie spraw w zakresie ewidencji mienia komunalnego obejmujących:

a) przyjmowanie mienia na majątek gminy oraz przekazywanie mienia miejskim jednostkom organizacyjnym,

b) sporządzanie zbiorczej informacji o stanie mienia komunalnego,

c) prowadzenie ewidencji środków trwałych,

d) prowadzenie spraw związanych z bieżącym administrowaniem składnikami mienia, do czasu przekazania ich właściwej komórce organizacyjnej Urzędu lub miejskiej jednostce organizacyjnej;

2) prowadzenie spraw wynikających z udziału kapitałowego gminy w spółkach prawa handlowego;

3) realizacja zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami obejmująca:

a) gospodarowanie nieruchomościami, obejmujące w szczególności:

- prowadzenie gminnego zasobu nieruchomości,

- nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości,

- sprzedaż i oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste,

- oddawanie nieruchomości w trwały zarząd,

- prowadzenia spraw dotyczących ustanowienia odrębnej własności samodzielnych lokali mieszkalnych,

- przekazywanie nieruchomości na cele szczególne,

- prowadzenie spraw przekształcania użytkowania wieczystego we własność,

- prowadzenie spraw z zakresu dzierżaw gruntów gminnych,

b) scalanie i podział nieruchomości,

c) pierwokup nieruchomości,

d) zlecanie wyceny nieruchomości,

e) nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe oraz dla potrzeb zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,

f) prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji z zakresu gospodarki nieruchomościami,

g) opracowywanie decyzji w sprawie ustalania wysokości opłat adiacenckich,

h) ustalanie opłat wynikających z ustawy o gospodarce nieruchomościami,

i) prowadzenie spraw nadawania numerów porządkowych nieruchomościom,

j) zarządzanie drogami wewnętrznymi, niebędącymi drogami publicznymi;

4) współdziałanie z Referatem Promocji Miasta i Aktywności Społecznej w zakresie przygotowywania ofert pod inwestycje;

5) w zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego:

a) prowadzenie spraw z zakresu przygotowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

b) prowadzenie rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

c) wydawanie wypisów i wyrysów z planów miejscowych oraz studium,

d) prowadzenie procedury dotyczącej wydawania decyzji w sprawie opłaty planistycznej,

e) opiniowanie zgodności proponowanych podziałów nieruchomości z ustaleniami planu miejscowego,

f) prowadzenie spraw związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, zabytków oraz dóbr kultury,

g) opiniowanie projektów planów zagospodarowania przestrzennego;

6) w zakresie spraw górniczych:

a) uzgadnianie wniosków o koncesję na wydobywanie kopalin ze złóż, bezzbiornikowe magazynowanie substancji oraz składowanie odpadów w górotworze,

b) opiniowanie wniosków o udzielenie koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, uzgadnianie decyzji o cofnięciu bądź wygaśnięciu koncesji,

c) prowadzenie spraw związanych z uzgadnianiem planów ruchu i dodatków do nich dla zakładów górniczych oraz kopalń w likwidacji,

d) współpraca z organami i instytucjami zajmującymi się zagadnieniami prawa geologicznego i górniczego;

e) udział w pracach w zakresie ustalania szkód górniczych, harmonogramów ich usuwania i nadzór nad ustalonymi działaniami;

7) prowadzenie spraw w zakresie:

a) planów rozwojowych i strategicznych gminy,

b) planowania i organizacji zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło oraz paliwa gazowe na obszarze gminy.