usługodawca niezatrudniony w jednostce


Zakres zadań


Do zadań Audytora Wewnętrznego należy w szczególności:

  1. dokonywanie oceny zgodności prowadzonej działalności z przepisami prawa oraz obowiązującymi w jednostce procedurami wewnętrznymi;
  2. dokonywanie oceny efektywności i gospodarności podejmowanych działań w zakresie systemów zarządzania i kontroli;
  3. dokonywanie oceny wiarygodności sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu;
  4. identyfikacja i analiza ryzyka związanego z działalnością jednostki, a w szczególności ocena efektywności zarządzania ryzykiem oraz ocena systemu kontroli zarządczej;
  5. wyrażanie opinii na temat skuteczności mechanizmów kontrolnych;
  6. składanie sprawozdania z poczynionych ustaleń, przedstawianie uwag i wniosków dotyczących poprawy skuteczności działania jednostki w danym obszarze;
  7. przedstawianie Burmistrzowi:
  • sprawozdania z wykonania planu audytu za rok poprzedni, do końca stycznia każdego roku,
  • planu audytu na rok następny, do końca roku poprzedniego.