Sposób doręczania dokumentów papierowych (system tradycyjny doręczania dokumentów)

Dokumenty papierowe mogą być doręczane do Urzędu Miasta Radzionków za pośrednictwem:

 • poczty na adres: Urząd Miasta Radzionków, 41-922 Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 42,
 • faksu: 32 289-07-20 lub mogą być składane bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miasta Radzionków, w Biurze Obsługi Klienta pok. nr 4 parter, ul. Męczenników Oświęcimia 42, w godzinach pracy Urzędu.

Sposób doręczania dokumentów elektronicznych

Dokumenty elektroniczne można składać do Urzędu Miasta Radzionków poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej za pośrednictwem platformy ePUAP.

Doręczanie dokumentów elektronicznych do Urzędu Miasta Radzionków za pomocą systemu rządowego platformy ePUAP (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej).

Doręczanie dokumentów poprzez system elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP http://epuap.gov.pl/ wymaga założenia przez zainteresowanego bezpłatnego konta w platformie ePUAP.
Dokumenty elektroniczne można przesyłać w następującej formie:

 • gotowego e-formularza,
 • wniosku.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekroczyć 500MB (wykorzystując funkcjonalność dodawania dużych plików).

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miasta Radzionków:

 1. Dokumenty elektroniczne doręczane do Urzędu Miasta Radzionków muszą być podpisane kwalifikowanym podpisem cyfrowym lub profilem zaufanym w przypadku platformy ePUAP. Możliwość podpisania dokumentów za pomocą profilu zaufanego istnieje od 9 czerwca 2011 r. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości utworzenia i korzystania z profilu zaufanego zostały zamieszczone na stronie ePUAP: https://pz.gov.pl/pz/index
 2. W przypadku braku podpisu wnioskodawca zostanie wezwany w celu uzupełnienia braków formalnych w terminie 7 dni.
 3. Akceptowane formaty załączników to:
 • DOC, DOCX, RTF, ODT
 • XLS, XLSX, ODS
 • TXT
 • GIF, TIF, JPG, PNG, SVG
 • PDF
 • XML
 1. Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

Urzędowe poświadczenie odbioru

Po złożeniu dokumentu elektronicznego poprzez:

 1. Skrzynkę podawczą zostanie automatycznie przesłane na adres nadawcy urzędowe poświadczenie odbioru zwane dalej "poświadczeniem przedłożenia". Poświadczenie takie będzie zawierać:
 • pełną nazwę Urzędu,
 • datę i godzinę doręczenia dokumentu elektronicznego,
 • datę i godzinę wytworzenia urzędowego poświadczenia odbioru.   

 1. Dokumenty mogą być składane również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: um@radzionkow.pl.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami nie może przekraczać 5,5MB.

Zgodnie z § 9 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011r. w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych  pisma skierowane na adres poczty elektronicznej podmiotu publicznego traktuje się jako przesyłki złożone w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania, w szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa. W przypadku gdy:

 1. w przepisach prawa został określony wzór pisma lub wzór nieelektroniczny,
 2. w centralnym lub lokalnym repozytorium został umieszczony wzór pisma przeznaczony do załatwiania danej sprawy - inny niż ogólny - przesyłki złożone poprzez pocztę elektroniczną uważa się za wniesione nieskutecznie.