mgr Aleksandra Radomska
Kierownik Referatu
Budynek przy ul. Kużaja 17, parter
tel. 32 388-71-61
faks 32 289-07-20
adres e-mail: a.radomska@radzionkow.pl

inż. Adam Dragon
Podinspektor
Budynek przy ul. Kużaja 17, parter
tel. 32 388-71-78
adres e-mail: a.dragon@radzionkow.pl

Zbigniew Sowiński
Podinspektor
Budynek przy ul. Kużaja 17, parter
tel. 32 388-71-78
adres e-mail: z.sowinski@radzionkow.pl

mgr Maria Lika
Referent
Budynek przy ul. Kużaja 17, parter
tel. 32 388-71-22
adres e-mail: m.lika@radzionkow.pl


Zakres zadań


Do zadań Referatu ds. Gospodarki Lokalowej należy w szczególności:

1) z zakresu gospodarowania zasobem lokalowym:

a) weryfikacja wniosków o przyznanie lub zamianę lokalu mieszkalnego,

b) sporządzenie projektów list osób oczekujących na przyznanie lokali mieszkalnych,

c) obsługa kancelaryjno-organizacyjna Społecznej Komisji Mieszkaniowej,

d) prowadzenie spraw zawiązanych z zawieraniem, zmianą lub rozwiązywaniem umów najmu lokali mieszkalnych oraz użytkowych,

e) naliczanie i rozliczanie opłat z tytułu użytkowania lokali gminnych oraz opracowanie regulaminów w tym zakresie,

f) prowadzenie spraw związanych z udzieleniem ulg z tytułu użytkowania lokali (obniżki czynszów, odraczanie, umarzanie, rozkładanie na raty należności) oraz świadczeń rzeczowych,

g) rozliczanie robót remontowych oraz weryfikacja dokumentów księgowych dotyczących utrzymania zasobu,

h) analiza kosztów utrzymania zasobu oraz podejmowanie czynności związanych ze zmianą stawek czynszowych,

i) realizacja zadań związanych z wypłatą odszkodowań właścicielom budynków za niedostarczenie lokali na podstawie wyroków sądów powszechnych,

j) reprezentowanie Gminy w postępowaniach eksmisyjnych prowadzonych przez komorników,

k) organizowanie pierwszego zebrania wspólnoty mieszkaniowej oraz reprezentowanie Gminy we wspólnotach mieszkaniowych,

l) współpraca z komórkami Urzędu w zakresie windykacji należności, spraw eksmisyjnych, meldunkowych oraz sprzedaży lokali komunalnych,

2) z zakresu remontów oraz utrzymania zasobu:

a) prowadzenie spraw związanych z dostarczeniem mediów do budynków,

b) zlecanie usług oraz prowadzenie dokumentacji określonej przepisami prawa budowlanego i dozoru technicznego,

c) koordynacja i nadzór nad realizacją prac remontowych oraz sporządzanie bilansów i planów remontowych,

d) weryfikacja i sporządzanie kosztorysów w oparciu o programy kosztorysowe,

e) nadzór nad wykonaniem zleconych prac konserwacyjnych oraz pogotowia awaryjnego,

f) prowadzenie spraw związanych z adaptacją pomieszczeń niemieszkalnych na cele mieszkaniowe,

g) nadzór nad wykonaniem prac zleconych związanych z utrzymaniem czystości i porządku na nieruchomościach, w tym utrzymaniem zimowym posesji,

h) nadzór nad wykonaniem prac porządkowych przez osoby realizujące świadczenia rzeczowe,

i) nadzór nad utrzymaniem zieleni na posesjach,

j) przyjmowanie zgłoszeń oraz przeprowadzanie oględzin w lokalach/budynkach,

k) prowadzenie obsługi w zakresie przyjmowania oraz przekazywania lokali najemcom,

l) rejestrowanie odczytów wodomierzy i ciepłomierzy,

m) zgłaszanie szkód do ubezpieczyciela zasobu,

n) współpraca z komórkami Urzędu w zakresie prowadzonych inwestycji w budynkach gminnych, utrzymania zieleni, czystości i porządku na nieruchomościach.