Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania reguluje ustawa z dnia 11 sierpnia 2021r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

Tekst ustawy dostępny jest na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych  http://isap.sejm.gov.pl/

Przez ponowne wykorzystywanie rozumie się wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji sektora publicznego lub każdej jej części będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej).

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania będących w posiadaniu Urzędu Miasta Radzionków

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

 • Udostępniana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzionków (www.bip.radzionkow.pl),
 • Przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzionków

Osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące informacje zawarte w Biuletynie Informacji Publicznej w celu ich ponownego wykorzystywania zobowiązane są  do:

 • poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej,
 • informowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Informacje publiczne zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzionków mogą być wykorzystywane bezpłatnie.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego przekazanych na wniosek

W przypadku informacji sektora publicznego udostępnianych na wniosek Urząd Miasta Radzionków może złożyć ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie odrębnie dla każdego wniosku i przekazać je wnioskodawcy.

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ich ponownego wykorzystywania następuje na wniosek, wtedy gdy:

 • Informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzionków,
 • Informacja została udostępniona w innym systemie teleinformatycznym niż BIP i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków i opłat,
 • Wnioskodawca zamierza wykorzystywać informację na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • Informacja została udostępniona na postawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będącymi informacjami sektora publicznego.

Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego lub elektronicznego na adres:

 • Urząd Miasta Radzionków, ul. Męczenników Oświęcimia 42, 41-922 Radzionków,
 • e-mail: um@radzionkow.pl,
 • skrytki ePUAP: /umradzionkow/skrytka.

Wniosek o udostępnienie informacji sektora publicznego winien zawierać:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego;
 • informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;
 • wskazanie informacji sektora publicznego, które będą ponownie wykorzystywane, a jeżeli są już udostępniane lub zostały przekazane, warunki ponownego wykorzystywania, na jakich mają być ponownie wykorzystywane, oraz źródło udostępniania lub przekazania;
 • wskazanie celu ponownego wykorzystywania, w tym określenie rodzaju działalności, w której informacje sektora publicznego będą ponownie wykorzystywane, w szczególności wskazanie dóbr, produktów lub usług;
 • wskazanie formy przygotowania informacji sektora publicznego, a w przypadku postaci elektronicznej - także wskazanie formatu danych;
 • wskazanie sposobu przekazania informacji sektora publicznego, o ile nie są udostępniane lub nie zostały przekazane w inny sposób, albo sposobu i okresu dostępu do informacji gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 39 ust. 2 ustawy o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

W przypadku niespełnienia wymogów formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Wniosek rozpatruje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli wniosek nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, Urząd Miasta Radzionków zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy zostanie wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku.

Jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystywanie wymagać będzie poniesienia dodatkowych kosztów Urząd Miasta Radzionków może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie.

Do kosztów mających wpływ na wysokość opłaty za przygotowanie i przekazanie informacji sektora publicznego w sposób i formie określonej w złożonej ofercie oraz inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu wniosku o ponowne wykorzystywanie.  Zalicza się do nich m.in.:

 • koszty materiałów wykorzystywanych do sporządzenia wydruków i kserokopii,
 • koszty elektronicznych nośników danych,
 • czas i koszty dodatkowej pracy związanej z przygotowaniem i przekazaniem informacji sektora publicznego w sposób i formie określonej w ofercie.

Urząd Miasta Radzionków po rozpatrzeniu wniosku:

 1. przekazuje informacje sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania bez określania warunków ponownego wykorzystywania;
 2. informuje o braku informacji sektora publicznego wskazanych we wniosku;
 3. informuje o braku warunków ponownego wykorzystywania w przypadku posiadania informacji sektora publicznego przez wnioskodawcę;
 4. składa ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie;
 5. odmawia, w drodze decyzji, wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu

Organem odwoławczym od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz od decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie jest minister właściwy do spraw informatyzacji.

Do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

 1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;
 2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierającą warunki ponownego wykorzystywania lub informację o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie może w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty złożyć sprzeciw z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadomić Urząd Miasta Radzionków o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia o przyjęciu oferty w terminie 14 dni od dnia otrzymania oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Urząd Miasta Radzionków w drodze decyzji, rozstrzyga o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie odmawia wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.