Dnia 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, która określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej rozumiane jest jako wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów zobowiązanych (w tym Urzędu Miasta Radzionków), niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

Tekst ustawy dostępny jest na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych  http://isap.sejm.gov.pl/

Zasady udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania będących w posiadaniu Urzędu Miasta Radzionków

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:

  • udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzionków - www.bip.radzionkow.pl  
  • przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego  udostępnianych w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzionków obejmują:

  • obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji,
  • obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

Warunek korzystania z informacji sektora publicznego mających cechy utworu lub stanowiących bazę danych

Urząd Miasta Radzionków zapewnia możliwość wykorzystywania utworu lub bazy danych, do celów komercyjnych i niekomercyjnych, tworzenia i rozpowszechniania kopii utworu lub bazy danych, w całości lub we fragmentach, oraz wprowadzania zmian i rozpowszechniania utworów zależnych, pod warunkiem, że nie narusza to ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych lub ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych, z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim. W takim przypadku warunkiem ponownego wykorzystywania utworu lub bazy danych jest obowiązek poinformowania o nazwisku, imieniu lub pseudonimie twórcy lub artysty wykonawcy, jeżeli jest znany.

Dostęp do aktów prawnych na stronie Internetowego Systemu Aktów Prawnych http://isap.sejm.gov.pl/

Zakres odpowiedzialności Urzędu Miasta Radzionków

Urząd Miasta Radzionków  nie ponosi odpowiedzialności za dalsze ponowne wykorzystywanie informacji udostępnionej na stronie BIP - www.bip.radzionkow.pl .

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego na wniosek

Urząd Miasta Radzionków określa warunki udostępniania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania odrębnie dla każdego wniosku i przekazuje je wnioskodawcy.

Opłaty

Informacje sektora publicznego są udostępniane w celu ich ponownego wykorzystywania bezpłatnie.

Może być nałożona opłata za ponowne wykorzystanie, jeśli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób lub w formie wskazanych we wniosku o ponowne wykorzystanie wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Przy ustalaniu opłaty uwzględniane są koszty przygotowania lub przekazania informacji w określony sposób i w określonej formie oraz inne czynniki mogące mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji. Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych.

Opłata jest kalkulowana indywidualnie dla każdego wniosku.

Środki odwoławcze

Wnioskodawca, który otrzymał ofertę zawierająca warunki lub informację o wysokości opłat  za ponowne wykorzystywanie, ma prawo do złożenia sprzeciwu w ciągu 14 dni od otrzymania oferty, z powodu naruszenia przepisów ustawy albo zawiadamia o przyjęciu oferty. Brak zawiadomienia przez wnioskodawcę o przyjęciu oferty jest równoznaczny z wycofaniem wniosku.

W przypadku otrzymania sprzeciwu Burmistrz Miasta w drodze decyzji rozstrzyga o warunkach lub wysokości opłat.

Od decyzji Burmistrza Miasta o warunkach lub wysokości opłat, która jest następstwem złożonego sprzeciwu  lub też od decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, z tym że:

  1. przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od otrzymania skargi;
  2. skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.