mgr Łukasz Mazik
Inspektor
Budynek przy ul. Kużaja 19
pokój nr 2, II piętro
tel. 32 388-71-43
faks 32 289-07-20
adres e-mail: kontrola@radzionkow.pl


Zakres zadań


Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego należy w szczególności:

1) w zakresie zadań kontroli:

a) opracowywanie półrocznych planów (harmonogramów) kontroli,

b) prowadzenie planowanych kontroli komórek organizacyjnych Urzędu oraz miejskich jednostek organizacyjnych według półrocznych planów kontroli zatwierdzonych przez Burmistrza oraz kontroli doraźnych na podstawie poleceń służbowych Burmistrza, których przedmiotem jest gospodarowanie środkami publicznymi w zakresie:

- zgodności z prawem, przepisami wewnętrznymi, przyjętymi strategiami i procedurami w zakresie działalności jednostki,

- celowości i oszczędności,

- wykorzystania i rozporządzania mieniem komunalnym,

- wykonywania innych zadań wynikających z aktów prawnych organów miasta,

- analizy i oceny środków kontroli w jednostce,

- spraw indywidualnych zleconych przez Burmistrza,

c) kontrola prawidłowości realizacji dochodów i wydatków gminy,

d) kontrola przestrzegania przepisów w zakresie zamówień publicznych i dyscypliny finansów publicznych,

e) sporządzanie dokumentacji pokontrolnej oraz prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej przeprowadzonych kontroli,

f) ustalenie przyczyn i skutków stwierdzonych nieprawidłowości, ustalenie osób odpowiedzialnych za powstałe nieprawidłowości oraz zabezpieczenie dowodów świadczących o popełnieniu przestępstwa,

g) sprawdzanie wykonania zaleceń pokontrolnych wynikających z przeprowadzonych kontroli wewnętrznych i zewnętrznych,

h) składanie sprawozdań oraz informacji Burmistrzowi o wynikach przeprowadzonych kontroli;

2) w zakresie zadań nadzoru właścicielskiego:

a) do zadań nadzoru merytorycznego należy:

- opiniowanie i uzgadnianie projektów uchwał kierowanych na Zgromadzenie Wspólników,

- wyrażanie stanowiska w sprawie działalności spółki,

- współpraca ze spółką przy realizacji jej zadań statutowych,

- koordynowanie spójności działalności spółek ze strategią Gminy, budżetem oraz Wieloletnią Prognozą Finansową,

b) do zadań nadzoru ekonomiczno-finansowego należy:

- analiza kwartalnych sprawozdań finansowych i sprawozdań Zarządu Spółki z wykonania przyjętego planu rocznego,

- analiza półrocznych i rocznych informacji o istotnych sprawach w Spółce, wynikach ekonomiczno-finansowych,

- współpraca ze spółką w zakresie spraw majątkowych, w tym opiniowanie przedkładanych przez nie umów skutkujących zaciągnięciem zobowiązań przez te podmioty,

- analiza przedkładanej przez Zarząd Spółki polityki kadrowo-płacowej,

- realizacja zapisów umowy powierzenia zadania,  w tym regulaminu rekompensat – dotyczy spółek realizujących zadania  publiczne bez trybu przetargowego (zamówienia in house);

c) do zadań nadzoru formalnego należy:

- sprawdzanie pod względem formalnym przedłożonych przez Zarząd Spółki dokumentów niezbędnych do odbycia Zgromadzenia Wspólników,

- bieżąca analiza przedkładanych przez Rady Nadzorcze protokołów i uchwał,

- prowadzenie ewidencji spółek z udziałem Gminy,

- opracowywanie projektów uchwał i zarządzeń organów Gminy związanych z działalnością spółek z udziałem Gminy;

3) nadzór nad działalnością spółdzielni socjalnych, których członkiem jest gmina Radzionków.