Agnieszka Szołtysek
Inspektor Ochrony Danych
(na podstawie zawartej umowy z podmiotem zewnętrznym)
faks 32 289-07-20
adres e-mail:  iod@radzionkow.pl  


Zakres zadań


Do zadań Inspektora Ochrony Danych należy realizacja zadań w zakresie nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych osobowych, w tym w szczególności:

  1. informowanie Administratora Danych Osobowych (ADO), podmiotu przetwarzającego oraz pracowników, którzy przetwarzają dane osobowe, o obowiązkach spoczywających na nich na mocy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) oraz innych przepisów prawa krajowego i międzynarodowego;
  2. monitorowanie przestrzegania RODO oraz innych przepisów prawa krajowego i międzynarodowego oraz polityk Administratora Danych Osobowych lub podmiotu przetwarzającego w dziedzinie ochrony danych osobowych, w tym podział obowiązków, działania zwiększające świadomość, szkolenia personelu uczestniczącego w operacjach przetwarzania oraz powiązane z tym audyty;
  3. udzielanie na żądanie zaleceń co do oceny skutków dla ochrony danych oraz monitorowanie jej wykonania zgodnie z art. 35 RODO;
  4. współpraca z organem nadzorczym – Prezesem Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  5. pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla organu nadzorczego w kwestiach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, w tym z uprzednimi konsultacjami, o których mowa w art. 36 RODO, oraz w stosownych przypadkach prowadzenie konsultacji we wszelkich innych sprawach;
  6. koordynowanie procesu reagowania na incydenty w zakresie bezpieczeństwa oraz w usuwaniu ich skutków;
  7. wypełnianie obowiązków wynikających z regulacji wewnętrznych;
  8. zapoznawanie się na bieżąco z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych i wytycznymi organu nadzorczego, inicjowanie i podejmowanie przedsięwzięć w zakresie aktualizacji dokumentacji przetwarzania danych osobowych.