mgr Ilona Lis
Inspektor
pokój nr 11, I piętro
tel. 32 388-71-35
adres e-mail:  biurorady@radzionkow.pl 

Zuzanna Będkowska
Inspektor
pokój nr 11, I piętro
tel. 32 388-71-95
adres e-mail:  biurorady@radzionkow.pl 


Zakres zadań


Do zadań Biura Rady Miasta należy w szczególności:

1) obsługa kancelaryjno-organizacyjna sesji, posiedzeń komisji oraz zespołów kontrolnych Komisji Rewizyjnej, w tym kompletowanie materiałów do tematów ujętych w porządku obrad oraz zapewnienie obsługi protokolarnej sesji i posiedzeń komisji;

2) prowadzenie sekretariatu Przewodniczącego Rady Miasta;

3) koordynowanie i nadzorowanie obiegu interpelacji i zapytań radnych, nadzór nad terminowością udzielania odpowiedzi;

4) prowadzenie spraw związanych z wypłatą diet, podróżami służbowymi oraz szkoleniami radnych;

5) prowadzenie rejestrów urzędowych, w tym:

a) aktów prawa miejscowego,

b) uchwał Rady,

c) interpelacji i zapytań radnych,

d) wniosków i opinii komisji Rady,

6) prowadzenie ewidencji i spraw osobowych radnych;

7) prowadzenie spraw związanych z reklamowaniem radnych z urzędu od obowiązku pełnienia służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny;

8) publikacja w Biuletynie Informacji Publicznej:

a) projektów uchwał,

b) podjętych przez Radę uchwał,

c) protokołów z posiedzeń komisji i sesji Rady,

d) nagrań sesji Rady;

e) imiennych wykazów głosowań radnych na sesji;

f) informacji o pracy Rady,

g) informacji o radnych,

h) rozstrzygnięć nadzorczych Wojewody Śląskiego dotyczących podjętych aktów prawnych;

9) koordynowanie działań rozpowszechniania uchwał, nagrań sesji Rady, wykazów głosowań, treści interpelacji i zapytań radnych oraz odpowiedzi w formie wynikającej z przepisów prawa;

10) współpraca z organem wykonawczym oraz komórkami organizacyjnymi Urzędu w zakresie niezbędnym do właściwej organizacji pracy Rady.