mgr inż. Ewa Łabno
Kierownik Referatu
Budynek przy ul. Kużaja 17, I piętro
tel. 32 388-71-58
faks 32 289-07-20
adres e-mail: odpady@radzionkow.pl  

mgr Adam Piontek
Starszy Specjalista
Budynek przy ul. Kużaja 17, parter
tel. 32 388-71-62
adres e-mail: odpady@radzionkow.pl

mgr Agnieszka Białas
Starszy specjalista
Budynek przy ul. Kużaja 17, parter
tel. 32 388-71-65
adres e-mail: odpady@radzionkow.pl


Zakres zadań


Do zadań Referatu Gospodarki Odpadami i spraw Wodno-Ściekowych należy w szczególności:

1) z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi:

a) prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych,

b) objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nadzorowanie systemu,

c) ustanawianie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania,

d) nadzór nad funkcjonowaniem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

e) prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,

f) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi;

2) w zakresie wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

a) przeprowadzanie postępowań podatkowych i wydawanie decyzji określających wysokość opłaty,

b) prowadzenie ewidencji nieruchomości objętych systemem i osób zobowiązanych do złożenia deklaracji o wysokości opłaty oraz rejestru przypisów i odpisów opłaty,

c) egzekwowanie złożenia i weryfikacja złożonych deklaracji o wysokości opłaty oraz kontrola zgodności stanu faktycznego z danymi zgłoszonymi do opodatkowania;

3) z zakresu gospodarki odpadami:

a) uzyskiwanie niezbędnych zezwoleń z zakresu gospodarki odpadami dla gminy oraz prowadzenie sprawozdawczości,

b) wydawanie opinii w sprawach dotyczących wydawania zezwoleń na zbieranie lub przetwarzanie odpadów,

c) egzekwowanie od posiadaczy odpadów obowiązków w zakresie ich usuwania z miejsc do tego nieprzeznaczonych,

d) prowadzenie spraw związanych z wyrobami zawierającymi azbest, w tym:

  • nadzór nad opracowywaniem i realizacja programu usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy,
  • udzielanie dotacji do usuwania wyrobów zawierających azbest,
  • przyjmowanie informacji o wyrobach zawierających azbest,

e) nadzór nad funkcjonowaniem wyrobiska Wapiennik,

4) z zakresu gospodarki wodnej i ściekowej:

a) udział w postępowaniach dotyczących wydawania pozwoleń wodnoprawnych,

b) ustalanie wysokości opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej,

c) wydawanie decyzji z zakresu zmian stanu wody na gruncie,

d) wydawanie zezwoleń w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków,

e) kontrola wyników jakości wody,

f) współpraca z innymi organami w zakresie spraw związanych z wyznaczaniem granic aglomeracji w rozumieniu przepisów prawa wodnego oraz sporządzanie sprawozdań z realizacji założeń Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych,

g) wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,

h) sprawowanie kontroli nad prawidłowością gospodarowania nieczystościami ciekłymi na terenie gminy oraz organizowanie opróżniania zbiorników bezodpływowych w przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli odpowiedniej umowy;

5) realizacja zadań związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie;

6) pełnienie nadzoru nad wykonywaniem przez właścicieli nieruchomości obowiązku utrzymania czystości na terenie nieruchomości, w tym wydawanie decyzji nakazowych z tego zakresu;

7) prowadzenie określonych przepisami wykazów i ewidencji, w tym:

a) ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków,

b) ewidencji wniosków o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie,

c) publicznego wykazu danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,

d) ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie określonego rodzaju działalności w zakresie kompetencji Referatu.