mgr Michał Gwóźdź
Kierownik Referatu
Budynek przy ul. Kużaja 17, I piętro
tel. 32 388-71-77
faks 32 289-07-20
adres e-mail: eko@radzionkow.pl  

inż. Adrian Matysik
Podinspektor
Budynek przy ul. Kużaja 17, I piętro
tel. 32 388-71-69

mgr Agnieszka Sznajder
Podinspektor
Budynek przy ul. Kużaja 17, I piętro
tel. 32 388-71-59

Agnieszka Mateja
Referent
Budynek przy ul. Kużaja 17, I piętro
tel. 32 388-71-60


Zakres zadań


Do zadań Referatu Ochrony Środowiska należy w szczególności:

1) z zakresu ochrony przyrody, powietrza, ochrony przed hałasem:

a) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć,
b) koordynacja i nadzór nad opracowywaniem programu ochrony środowiska oraz jego realizacja,
c) prowadzenie spraw związanych z ograniczaniem niskiej emisji na terenie gminy, w tym:
  • udzielanie dotacji do modernizacji źródeł ciepła i termomodernizacji budynków mieszkalnych,
  • koordynacja i nadzór nad opracowywaniem planu gospodarki niskoemisyjnej oraz jego realizacja,
  • współudział w przeprowadzaniu kontroli spalania odpadów w paleniskach domowych oraz zapisów uchwały antysmogowej,
  •  realizacja Programu Ochrony Powietrza w tym Planu Działań Krótkoterminowych oraz prowadzenie sprawozdawczości,
d) uzyskiwanie i wydawanie decyzji zezwalających na usuwanie drzew i krzewów, decyzji umarzających opłaty za usuwanie drzew i krzewów oraz przyjmowanie zgłoszeń zamiaru usunięcia drzewa,
e) wydawanie decyzji wymierzających administracyjne kary pieniężne za usuwanie drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia oraz zniszczenie drzew, krzewów i terenów zieleni,
f) wydawanie zgód właścicielskich na usunięcie drzew i krzewów dla posiadaczy nieruchomości gminnych oraz realizacja zadań wynikających z zasad gospodarki drewnem z nieruchomości stanowiących własność gminy,
g) realizacja zadań dotyczących obszarowych i indywidualnych form ochrony przyrody oraz ochrony gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów,
h) realizacja zadań związanych z funkcjonowaniem Ogrodu Botanicznego w Radzionkowie,
i) realizacja zadań związanych z naliczaniem opłat za korzystanie ze środowiska;
2) z zakresu ochrony zwierząt:
a) przygotowywanie oraz realizacja rocznych programów opieki nad zwierzętami w gminie,
b) wydawanie zezwoleń na prowadzenie hodowli lub utrzymywania psa rasy uznawanej za agresywną,
c) wydawanie decyzji w zakresie odbierania zwierząt znęcającym się nad nimi właścicielom lub opiekunom,
d) wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
e) wydawanie zezwoleń na prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
3) z zakresu rolnictwa, leśnictwa i łowiectwa:
a) prowadzenie spraw dotyczących zwierząt hodowlanych,
b) współpraca z organizacjami rolniczymi, w tym Ośrodkami Doradztwa Rolniczego,
c) wydawanie zaświadczeń o wliczaniu okresu pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych do pracowniczego stażu pracy,
d) prowadzenie spraw związanych ze szkodami w rolnictwie,
e) kontrola wykonywania obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego oraz budynków rolniczych,
f) udział w spisach rolnych i współpraca z Urzędem Statystycznym w zakresie ich organizacji,
g) realizacja zadań wynikających z prawa łowieckiego,
h) realizacja zadań wynikających z ustawy o lasach;
4) realizacja zadań związanych z udostępnianiem informacji o środowisku i jego ochronie;
5) realizacja polityki ekologicznej gminy oraz systemu zarządzania środowiskowego w gminie;
6) prowadzenie spraw dotyczących utrzymania zieleni miejskiej w zakresie pielęgnacji drzew, usuwania drzew i krzewów oraz nasadzeń drzew i krzewów;
7) prowadzenie spraw związanych z edukacją ekologiczną i popularyzacją ochrony środowiska;
8) prowadzenie określonych przepisami wykazów i ewidencji, w tym:
a) ewidencji wniosków o udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie,
b) publicznego wykazu danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie,
c) ewidencji udzielonych i cofniętych zezwoleń na prowadzenie określonego rodzaju działalności w zakresie kompetencji referatu.