Źródła prawa w zakresie dostępu do informacji publicznej

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.

"Art. 61.

 1. Obywatel ma prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej oraz osób pełniących funkcje publiczne. Prawo to obejmuje również uzyskiwanie informacji o działalności organów samorządu gospodarczego i zawodowego, a także innych osób oraz jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa.
 2. Prawo do uzyskiwania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu.
 3. Ograniczenie prawa, o którym mowa w ust. 1 i 2, może nastąpić wyłącznie ze względu na określone w ustawach ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa.
 4. Tryb udzielania informacji, o których mowa w ust. 1 i 2, określają ustawy, a w odniesieniu do Sejmu i Senatu ich regulaminy."

2.Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

3.Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
"Art. 11b.

 1. Działalność organów gminy jest jawna. Ograniczenia jawności mogą wynikać wyłącznie z ustaw.
 2. Jawność działania organów gminy obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstępu na sesje rady gminy i posiedzenia jej komisji, a także dostępu do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym protokołów posiedzeń organów gminy i komisji rady gminy.
 3. Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa statut gminy."

4.Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

5.Uchwała Nr XV/122/2011 Rady Miasta Radzionków z dnia 24 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radzionków (tekst jednolity: Uchwała Nr X/117/2019 Rady Miasta Radzionków z dnia 29 sierpnia 2019r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Radzionków; publikacja Obwieszczenia - załącznika do uchwały Dz.Urz.Woj.Śl. z dnia 6 września 2019 r., poz. 6159).

6.Zarządzenie Nr 1035/2020 Burmistrza Miasta Radzionków z dnia 16 września 2020r. w sprawie określenia zasad udostępniania i rozpowszechniania informacji publicznej wraz ze zmianą wprowadzoną w dniu 6 października 2021r..

Co to jest informacja publiczna ?

Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie określonym w ustawie o dostępie do informacji publicznej (art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Wyłączenie jawności informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, w przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, w Biuletynie Informacji Publicznej podaje się zakres wyłączenia, podstawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje się organ lub osobę, które dokonały wyłączenia, a w przypadku, o którym mowa w art. 5 ust. 2 ustawy, podmiot, w interesie którego dokonano wyłączenia jawności.
W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzionków znajdują się informacje publiczne, w których dokonano anonimizacji zawartych w nich danych osobowych osób fizycznych.
Powyższe dotyczy następujących rodzajów dokumentów:

 • protokoły organów kolegialnych - Rady oraz jej komisji
 • akty prawne stanowione przez organy gminy, ich projekty oraz rejestry
 • dane zawarte w rejestrach oraz wykazach.

Zakres wyłączenia: dane osobowe osób fizycznych, w szczególności: imię i nazwisko, adres zamieszkania, zameldowania, numer księgi wieczystej, opis sytuacji życiowej, opis sytuacji majątkowej, itp.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Organ dokonujący wyłączenia: Burmistrz Miasta Radzionków.
Podmioty, w interesie których dokonano wyłączenia jawności: osoby fizyczne.

Ponadto w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzionków zostały wyłączone z publikacji dane dotyczące spółek prawa handlowego, w których gmina Radzionków posiada udziały.

Wyłączenia dotyczą rodzaju dokumentów: uchwały zgromadzeń wspólników spółek prawa handlowego, w których gmina Radzionków posiada udziały.

Zakres wyłączenia: informacje dotyczące celów zarządczych, wagi tych celów, a także kryteriów ich realizacji i rozliczania.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 9 czerwca 2016r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami (art. 11 ust. 1 tiret pierwsze).

Organ dokonujący wyłączenia: Burmistrz Miasta Radzionków.

Podmioty, w interesie których dokonano wyłączenia jawności: Przychodnia Lekarska RAD-MED Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.

Kto jest zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej ?

Obowiązane do udostępnienia informacji publicznej są władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne, będące w posiadaniu tych informacji (art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).

Kto jest uprawniony do dostępu do informacji publicznej ?

Każdemu przysługuje prawo dostępu do informacji publicznej, zwane dalej "prawem do informacji publicznej".
(art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej).
Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego.
Uzyskanie informacji przetworzonej jest możliwe w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.

Tryb udostępniania informacji publicznej

 1. Biuletyn Informacji Publicznej.
 2. Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z wyborów powszechnych.
 3. W drodze wyłożenia lub wywieszenia informacji w miejscach ogólnie dostępnych, albo też przez zainstalowanie w tych miejscach urządzenia umożliwiającego zapoznanie się z tą informacją (forma fakultatywna).
 4. Informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 5. Informacja publiczna, która nie została udostępniona w BIP jest udostępniana na wniosek.
  Informacja na wniosek zostaje udzielona w sposób i w formie zgodnej z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje urząd nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonej we wniosku. Udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeśli informacja nie może być udzielona w tym terminie urząd powiadamia o powodach opóźnienia oraz o terminie w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Co to jest Biuletyn Informacji Publicznej ?

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej, podmioty władzy publicznej zostały zobowiązane do utworzenia Biuletynu Informacji Publicznej (BIP), który jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym. BIP tworzy się w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej. BIP istnieje, zatem jedynie w formie elektronicznej, oznacza to m.in. stałą dostępność do informacji - z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

W jaki sposób uzyskać informację nieudostępnioną w Biuletynie Informacji Publicznej?

Dostęp do informacji nieudostępnionej w Biuletynie Informacji Publicznej pobierz