Skrót Wyjaśnienie skrótu
art. artykuł 
BIP  Biuletyn Informacji Publicznej
DK Dialog Konkurencyjny
ds.  do spraw
Dz.U.  Dziennik Ustaw
Dz.Urz.Woj.Śl. Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
itp. i tym podobne
K.p.a. Kodeks postępowania administracyjnego 
M.P.  Monitor Polski 
NIP Numer Identyfikacji Podatkowej
NIK  Najwyższa Izba Kontroli 
NSA Naczelny Sąd Administracyjny
nr  numer 
OC obrona cywilna 
OPS Ośrodek Pomocy Społecznej
PESEL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
pkt  punkt
PN  Przetarg Nieograniczony
p.o. pełniący/a obowiązki
PO  Przetarg Ograniczony
poz. pozycja
REGON  Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej
PGK Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
RIO Regionalna Izba Obrachunkowa
SIWZ  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
SPZOZ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
tekst jedn. tekst jednolity
TERYT  Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju  
U.RM. Uchwała Rady Miasta
UE Unia Europejska
USC Urząd Stanu Cywilnego
ust. ustęp 
WPF Wieloletni Plan Finansowy
WPI Wieloletni Plan Inwestycyjny
ww. wyżej wynieniony/a
wz. w zastępstwie
Z.BM. Zarządzenie Burmistrza Miasta
zał. załącznik 
ZGK Zakład Gospodarki Komunalnej
ZPO Zakład Placówek Oświatowych
z późn.zm. z późniejszą/ymi zmianą/ami
z późn. sprost. z późniejszym/i sprostowaniem/ami
z up. z upoważnienia
Zw.KU. Zarządzenie wewnętrzne Kierownika Urzędu