mgr Barbara Karwat
Kierownik Referatu
pokój nr 18, II piętro
tel. 32 388-71-07
faks 32 289-07-20
adres e-mail: bz@radzionkow.pl

mgr Aleksandra Kokot
Samodzielny referent
pokój nr 18, II piętro
tel. 32 388-71-07


Zakres zadań


Do zadań Referatu Kadr i Płac należy w szczególności:

1) w zakresie polityki kadrowej i płacowej:

a) opracowywanie regulaminów wynikających z przepisów prawa pracy i pragmatyki służbowej,

b) planowanie środków funduszu płac (umowy o pracę i umowy cywilnoprawne) oraz środków na jego zmianę w ciągu roku, podział funduszu płac na poszczególne komórki organizacyjne, nadzór nad wydatkowaniem środków funduszu płac,

c) prowadzenie spraw związanych z przyjmowaniem i zwalnianiem pracowników Urzędu, w tym ustalenie prawa do odprawy emerytalnej i rentowej i innych odpraw w razie rozwiązania stosunku pracy,

d) przeprowadzanie procedur związanych z naborem na wolne stanowiska urzędnicze oraz sporządzanie dokumentacji z każdego etapu procesu naboru,

e) sporządzanie aneksów do umów o pracę związanych z podwyższeniem wynagrodzenia,

f) sporządzanie dokumentacji związanej z przyznawaniem nagród,

g) organizowanie konkursów na stanowiska dyrektorów miejskich jednostek organizacyjnych
we współdziałaniu z właściwymi komórkami organizacyjnymi Urzędu, z wyłączeniem konkursów na stanowiska dyrektorów placówek oświatowych,

h) prowadzenie akt osobowych i wydawanie zaświadczeń, wydawanie opinii dla potrzeb sądów, prokuratury i policji,

i) prowadzenie spraw z zakresu reklamowania pracowników Urzędu niezbędnych do realizacji zadań obronnych, we współpracy z Referatem Spraw Obywatelskich,

j) prowadzenie kart ewidencji czasu pracy oraz ewidencji godzin nadliczbowych,

k) kontrola dyscypliny pracy,

l) prowadzenie dokumentacji związanej z udzielaniem urlopów macierzyńskich, rodzicielskich, ojcowskich i wychowawczych oraz rejestrowanie okresów absencji chorobowej,

m) wystawianie legitymacji służbowych oraz potwierdzanie okresów ubezpieczenia,

n) prowadzenie dokumentacji wynikającej z obowiązków statystycznych oraz sporządzanie sprawozdań statystycznych,

o) prowadzenie dokumentacji z zakresu badań lekarskich pracowników,

p) współpraca z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Powiatowym Urzędem Pracy oraz Urzędem Skarbowym,

q) prowadzenie spraw związanych z odznaczeniami państwowymi pracowników,

r) sporządzanie dokumentacji dotyczącej przyznawania ryczałtów samochodowych,

s) organizowanie praktyk zawodowych;

2) w zakresie spraw socjalnych - prowadzenie dokumentacji związanej z wykorzystaniem środków funduszu socjalnego z podziałem na poszczególne uprawnienia wynikające z regulaminu ZFŚS;

3) w zakresie wynagrodzeń za pracę:

a) prowadzenie dokumentacji źródłowej niezbędnej do sporządzania list płac,

b) sporządzanie list płac systemem elektronicznym oraz odręcznie pracownikom Urzędu, sporządzanie zestawień zbiorczych za cały miesiąc, w tym dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń,

c) sporządzanie i uzgadnianie deklaracji podatkowych oraz deklaracji ZUS i PFRON,

d) obliczanie zasiłków chorobowych i innych oraz prowadzenie kart zasiłkowych pracowników Urzędu,

e) wydawanie zaświadczeń o wysokości wynagrodzenia, względnie o otrzymywaniu zasiłków,

f) prowadzenie dokumentacji wymaganej do uzyskania przez pracowników zasiłków, o których mowa w niniejszym punkcie, lit. d,

g) sporządzanie oraz sprawdzanie wypłat dotyczących umów zleceń oraz umów o dzieło,

h) dokonywanie zgłoszeń, wyrejestrowań oraz zmian pracowników Urzędu i osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

i) prowadzenie kart wynagrodzeń pracowników Urzędu oraz osób uzyskujących w Urzędzie przychody z innych tytułów,

j) sporządzanie rocznych informacji podatkowych pracownikom Urzędu oraz osobom uzyskującym w Urzędzie przychody z innych tytułów;

4) nadzór nad realizacją zawartej przez Urząd umowy na świadczenie usług w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej.