podmiot zewnętrzny, na podstawie zawartej umowy


Zakres zadań


Do zadań Radcy Prawnego należą zadania określone w ustawie o radcach prawnych, a w szczególności:

  1. opiniowanie pod względem prawnym projektów aktów prawnych organów miasta;
  2. opiniowanie aktów prawnych powołujących miejskie jednostki organizacyjne;
  3. obsługa prawna organów miasta, doradztwo prawne na rzecz komórek organizacyjnych Urzędu;
  4. prowadzenie spraw zastępstwa procesowego przed sądami i występowanie w charakterze pełnomocnika Burmistrza oraz Urzędu przed innymi organami orzekającymi;
  5. opiniowanie projektów umów, porozumień, pełnomocnictw, upoważnień;
  6. wydawanie opinii prawnych dotyczących rozwiązania z pracownikami stosunku pracy bez wypowiedzenia;
  7. udzielanie wyjaśnień w sprawie obowiązującego stanu prawnego w zakresie działania Rady, Burmistrza oraz komórek organizacyjnych Urzędu;
  8. przekazywanie pracownikom Urzędu informacji o ukazujących się i nowelizowanych aktach prawnych związanych z działalnością gminy i Urzędu.