mgr Jarosław Krawczyk
Inspektor
Budynek przy ul. Kużaja 19
pokój nr 1, II piętro
tel. 32 388-71-44
faks 32 289-07-20
adres e-mail: oc@radzionkow.pl


Zakres zadań


Do zadań Samodzielnego Stanowiska ds. Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej należą w szczególności:

1) w zakresie reagowania kryzysowego:

a) monitorowanie występujących klęsk żywiołowych i prognozowanie rozwoju sytuacji,

b) realizowanie procedur i programów reagowania kryzysowego,

c) opracowanie i aktualizacja planów reagowania kryzysowego,

d) realizowanie polityki informacyjnej związanej z sytuacją kryzysową,

e) planowanie działań i przedsięwzięć zapobiegających zagrożeniom i minimalizujących skutki,

f) przygotowanie warunków umożliwiających koordynację pomocy humanitarnej;

2) w zakresie obrony cywilnej:

a) opracowanie i bieżąca aktualizacja planu obrony cywilnej gminy oraz nadzór nad opracowywaniem planów i dokumentów dotyczących realizacji przedsięwzięć OC przez podmioty gospodarcze i jednostki organizacyjne,

b) nadzorowanie tworzenia formacji obrony cywilnej, ich wyposażenia i utrzymania w gotowości do działania,

c) planowanie szkolenia i ćwiczeń w zakresie OC z kadrą kierowniczą Urzędu, przedsiębiorstw, zakładów i instytucji oraz formacji obrony cywilnej,

d) organizowanie i realizowanie szkolenia ludności w zakresie powszechnej samoobrony,

e) organizacja i zapewnienie działania systemu wykrywania i alarmowania na terenie gminy,

f) planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz OC,

g) kierowanie przygotowaniem i realizacją ewakuacji (przyjęcia) ludności,

h) planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt OC i środki ochrony ludności oraz gospodarka tym sprzętem,

i) inspirowanie i prowadzenie na terenie miasta działalności informacyjnej w dziedzinie OC oraz współdziałanie w tym zakresie ze środkami masowego przekazu;

3) w zakresie spraw obronnych:

a) opracowywanie i aktualizacja planów z zakresu spraw obronnych,

b) planowanie i prowadzenie szkolenia obronnego z kierowniczą kadrą  Urzędu i miejskich jednostek organizacyjnych,

c) organizowanie i prowadzenie ćwiczeń i treningów z zakresu spraw obronnych,

d) prowadzenie kontroli realizacji zadań obronnych w Urzędzie i miejskich jednostkach organizacyjnych.