mgr Jarosław Krawczyk
Pełnomocnik
Budynek przy ul. Kużaja 19
pokój nr 1, II piętro
tel.  32 388-71-44
faks 32 289-07-20
adres e-mail: oc@radzionkow.pl


Zakres zadań


Zakres zadań Pełnomocnika Burmistrza ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Urzędzie Miasta Radzionków określa ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych.

Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy zapewnienie przestrzegania przepisów z zakresu ochrony informacji niejawnych, a w szczególności:

  1. kierowanie pionem ochrony, którego skład i zadania zostały określone stosownym wewnętrznym aktem prawnym Burmistrza;
  2. opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i nadzorowanie jego realizacji;
  3. zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka;
  4. kontrola ochrony informacji niejawnych;
  5. zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowanie środków bezpieczeństwa fizycznego;
  6. zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne;
  7. przeprowadzanie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych;
  8. prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających;
  9. prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto;
  10. przekazywanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego do ewidencji, danych osób uprawnionych do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.